aandrukken in French

aandrukken [andrɵkən] presser, serrer, serrerplusfort, tasse

Sentence patterns related to "aandrukken"

Below are sample sentences containing the word "aandrukken" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandrukken", or refer to the context using the word "aandrukken" in the Dutch - French Dictionary.

1. Het maken van perfecte espresso vergt een goed evenwicht tussen de volgende drie belangrijke processen: het malen van de bonen (1), het aandrukken van de maling in het filterbakje van het espressoapparaat (2) en het laten doorlopen van de espresso (3).