aandringen in French

aandringen [andriŋən] insister, presse

Sentence patterns related to "aandringen"

Below are sample sentences containing the word "aandringen" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandringen", or refer to the context using the word "aandringen" in the Dutch - French Dictionary.

1. Maar niet aandringen.

2. En je zal aandringen op deze schertsvertoning?

3. Op Jona’s aandringen tilden de zeelieden hem op en wierpen hem in zee

4. Nadat ze verloofd waren, bekeerde Edith zich op aandringen van Tolkien tot het katholieke geloof.

5. Daar hij niet zonder een antwoord wilde vertrekken, bleef Alexander aandringen en dwong hij de priesteres een voorspelling te doen.

6. + 31 De discipelen zeiden tegen hem: ‘Je ziet dat de mensen van alle kanten tegen je aandringen, en dan vraag je: “Wie heeft me aangeraakt?”’

7. De christelijke gemeente zal er bij iedereen die een traditioneel huwelijk aangaat, op aandringen het zo snel mogelijk te laten registreren.

8. + 16 Dag in dag uit zeurde ze aan zijn hoofd en bleef ze aandringen, tot hij er niet meer tegen kon.

9. Deze voorbeelden illustreren heel goed wat Jezus onderwees, namelijk dat „vrijpostig aandringen” juist is, zelfs essentieel, als we Jehovah zoeken. — Lukas 11:5-13.

10. Op aandringen van Stalin werden in een geheime clausule de nieuwe grenzen van Polen vastgesteld, dat wil zeggen langs de Oder-Neissegrens en de Curzon-lijn.

11. Op aandringen van de Britse regering, vluchtte de gehele Bragança familie naar Brazilië op 13 november 1807 en werd er een hof in ballingschap gesticht in Rio de Janeiro.

12. 4 Op aandringen van zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, bleef hij drie dagen bij hem. Ze aten en ze dronken, en hij bleef daar overnachten.

13. Een van mijn leraren bleef er bij mij op aandringen een religie van mijn zingen te maken, en mij werd geleerd agressief te zijn op het podium en te denken dat ik beter was dan alle anderen.

14. 76 En voorts zeg Ik tot u, hen die door hun vijanden zijn verdreven: Het is mijn wil dat zij blijven aandringen op schadeloosstelling en verlossing, uit de handen van hen die als regeerders zijn gesteld en met gezag over u bekleed zijn —