aangeschoten in French

aangeschoten [aŋɤ°əsxotən] gris, pompette gris, pompette blessé

Sentence patterns related to "aangeschoten"

Below are sample sentences containing the word "aangeschoten" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangeschoten", or refer to the context using the word "aangeschoten" in the Dutch - French Dictionary.

1. Vaak was ik behoorlijk aangeschoten, maar achteraf had ik er spijt van.

2. The Watchtower van 1 maart 1935 (Nederlands juli 1941) besprak nog een morele kwestie: „Ook is opgemerkt, dat diegenen die aan den velddienst deelnemen, of andere plichten in de organisatie vervullen, dit doen terwijl zij aangeschoten zijn.