aanfluiting in French

aanfluiting [anfləʏtiŋ] simulacre simulacre

Sentence patterns related to "aanfluiting"

Below are sample sentences containing the word "aanfluiting" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanfluiting", or refer to the context using the word "aanfluiting" in the Dutch - French Dictionary.

1. en van haar inwoners een aanfluiting. +

2. Dit is een aanfluiting voor onze democratie.

3. Destijds was de naam mormonen ‘een aanfluiting en een schimpnaam’23 en werden zendelingen uitgelachen en bespot.