aandrang in French

aandrang [andrɑŋ] foule, presse impulsion, incitation impulsion, instance, instances, vivesollicitation instance, instances afflux, congestion afflux, affluxdesang, congestio

Sentence patterns related to "aandrang"

Below are sample sentences containing the word "aandrang" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandrang", or refer to the context using the word "aandrang" in the Dutch - French Dictionary.

1. Aandrang op de repatriëring van relikwieën worden intenser.

2. Als een alcoholist zijn aandrang niet onder controle heeft, drinkt hij.

3. Hij deed dit met zoveel aandrang dat dit de aandacht trok van iedereen die voorbijkwam.

4. Anderen hebben een licht gezien, een stem gehoord, een tegenwoordigheid gevoeld, of een innerlijke aandrang waargenomen die naar zij geloven door engelen werd veroorzaakt.

5. Wanneer u eenmaal uit de huidige ten ondergang gedoemde wereld bent weggevlucht, of u ervan hebt afgescheiden, moet u zich verzetten tegen elke aandrang om ernaar terug te keren teneinde voordeel te trekken van wat er eventueel nog uit te halen valt (1 Korinthiërs 7:31).