aandragen in French

aandragen [andraɤ°ən] amener, apporte

Sentence patterns related to "aandragen"

Below are sample sentences containing the word "aandragen" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandragen", or refer to the context using the word "aandragen" in the Dutch - French Dictionary.

1. + Hij zal de sluitsteen aandragen terwijl men juicht: ‘Prachtig!

2. Als bruid en bruidegom zich houden aan wat de gewoonte voorschrijft, zitten zij op een verhoging, terwijl de gasten hun geschenken aandragen.