aangenomen dat in French

aangenomen dat [aŋɤ°ənoməndɑt] supposéque

Sentence patterns related to "aangenomen dat"

Below are sample sentences containing the word "aangenomen dat" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangenomen dat", or refer to the context using the word "aangenomen dat" in the Dutch - French Dictionary.

1. Aangenomen dat Job een rechtvaardig man was, zou Jehovah hem dan straffen?

2. De plaats werd Tarparrie genoemd, waarvan wordt aangenomen dat het "modderbeek" betekent.

3. Van weggelaten statistieken wordt aangenomen dat deze de waarde 0 hebben.

4. Ze leeft... aangenomen dat ze de infecties overleeft als gevolg van Liams amateuristische operatie.

5. Voor de schattingen in deze bodsimulatorkolommen wordt aangenomen dat alle bodaanpassingen op advertentiegroepniveau zijn verwijderd.

6. Van de regel van l'Hôpital wordt algemeen aangenomen dat deze het werk was van de Zwitsers wiskundige Johan Bernoulli.

7. Ze had geen hoop op redding, dus had ze de harde houding aangenomen dat ze moest berusten in haar verschrikkelijke lot.

8. Het wordt algemeen aangenomen dat de vroegste menselijke kunstwerken de verbazend bekwame grotschilderingen zijn die we allemaal kennen van Lascaux en Chauvet.

9. Algemeen wordt aangenomen dat de in de Bijbel genoemde nardus gewonnen werd uit een kleine aromatische plant (Nardostachys jatamansi) die in de Himalaja voorkomt.

10. Op basis van de getuigenis van Johannes Malalas en de Epitome de Caesaribus dat Gallienus op het moment van zijn dood ongeveer 50 jaar oud was, wordt algemeen aangenomen dat hij rond 218 werd geboren.