aangelegenheid in French

aangelegenheid [aŋɤ°əleɤ°əhɛi˘t] affaire, chose intérêt

Sentence patterns related to "aangelegenheid"

Below are sample sentences containing the word "aangelegenheid" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangelegenheid", or refer to the context using the word "aangelegenheid" in the Dutch - French Dictionary.

1. Offerande is uiteindelijk een aangelegenheid van het hart.

2. Dit hoort een blije aangelegenheid te zijn!

3. De verkoop van dieren was eveneens een zeer winstgevende aangelegenheid.

4. Hoe denk jij nu over die trieste aangelegenheid rond Jane?

5. (Gelach) Er werd me gezegd dat het een serieuze aangelegenheid was.

6. Door een ongunstige interpretatie kan een onschadelijk voorval in een gevaarlijke aangelegenheid veranderen.

7. Een of twee ouderlingen zullen de aangelegenheid dan met de beschuldigde bespreken.

8. Een onvolmaakt hart bijstellen kan een delicate, tijdrovende en soms frustrerende aangelegenheid zijn.

9. Eenvoudigweg het aanmoedigen van het inenten van kinderen niet alleen door er een sociale aangelegenheid van te maken

10. Nu ik deze aangelegenheid ga bespreken, probeer ik leiding te ontvangen van de Heilige Geest.

11. Zij moest een aangelegenheid van leven of dood onder de aandacht van haar man brengen.

12. Gods keuze in deze aangelegenheid onthult zijn persoonlijke belangstelling voor de gebeden van zijn menselijke dienstknechten.

13. Aan de andere kant zal het misschien een dure aangelegenheid blijken wanneer smerige en verwaarloosde huizen moeten worden opgeknapt.

14. Het nemen van maatregelen in verband met de bestemming van iemands bezittingen bij overlijden is een (gemeentelijke aangelegenheid; persoonlijke zaak; vereiste voor ware christenen) (Gal.

15. Als ze weten wanneer een aangelegenheid in het openbaar zal worden bekendgemaakt, zal dit hen helpen die vertrouwelijk te houden. — Spreuken 25:9.

16. Dus „indien gij enige onderdrukking van de onbemiddelde en het gewelddadig wegnemen van recht en van rechtvaardigheid ziet in een rechtsgebied, verbaas u niet over de aangelegenheid”. — Prediker 5:8.

17. Koning Salomo schreef: „Indien gij enige onderdrukking van de onbemiddelde en het gewelddadig wegnemen van recht en van rechtvaardigheid ziet in een rechtsgebied, verbaas u niet over de aangelegenheid.” — Prediker 5:8.

18. Nog een fundamentele waarheid die met deze aangelegenheid verband houdt, is de belangrijkheid van de strijdvraag inzake de universele soevereiniteit en de rol die het Messiaanse koninkrijk speelt bij het beslechten van deze strijdvraag.

19. Zo maakte Paulus in een van zijn brieven melding van Febe: „Ik beveel u onze zuster Febe aan,” schreef Paulus, „opdat gij haar ontvangt in de Heer . . . en haar bijstaat in elke aangelegenheid waarin zij u nodig mocht hebben.” — Romeinen 16:1, 2.

20. Zo zou u kunnen nadenken over wat Paulus bedoelde toen hij zei dat bij het plegen van hoererij iemand „zo ver gaat dat hij zijn broeder schade berokkent en inbreuk maakt op diens rechten in deze aangelegenheid”.

21. „Want dít wil God, de heiliging van u, dat gij u onthoudt van hoererij; . . . dat niemand zo ver gaat dat hij schade aanricht en inbreuk maakt op de rechten van zijn broeder [of, redelijkerwijs, van zijn zuster] in deze aangelegenheid . . .

22. Gemeenteouderlingen dienen met name op hun hoede te zijn wanneer iemand die bij een rechterlijke aangelegenheid betrokken is, met complimenten strooit en misschien zelfs de ene ouderling met de andere vergelijkt en zegt hoeveel vriendelijker en meevoelender de ouderling is met wie hij praat.