aangepast in French

aangepast [aŋɤ°əpɑst] adapté

Sentence patterns related to "aangepast"

Below are sample sentences containing the word "aangepast" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangepast", or refer to the context using the word "aangepast" in the Dutch - French Dictionary.

1. Aangepast kleurverloop

2. Deze zijn aangepast...

3. Ze hebben zich aangepast.

4. Dus je hebt de vloek aangepast.

5. Naar Aangepast zoeken | Meer informatie

6. Er werden teksten geschreven, gelezen en aangepast.

7. We hebben hem een beetje aangepast.

8. Samengesteld en aangepast door Daniel Carter

9. U kunt als volgt een aangepast attributiemodel maken:

10. Ze werden wel op emissienormen aangepast.

11. Aanhangsel: Aangepast onderwijsschema kerkleerbeheersing Boek van Mormon

12. 3D-printers produceren direct elk aangepast ontwerp.

13. Heeft die rat m'n recensie weer aangepast?

14. Jehovah’s Getuigen hebben de Bijbel aangepast aan wat ze geloven.

15. Zo te zien heb jij je aangepast, broer.

16. Dit gedrag kan worden aangepast in Geavanceerde instellingen:

17. Allen hebben standaardelementen die zijn toegeëigend, aangepast en verziekt.

18. Je kunt bij evenementen kiezen tussen Snel en Aangepast.

19. Ons lichaam heeft zich aan dit nieuwe dieet aangepast.

20. Deze instelling kan op elk gewenst moment worden aangepast.

21. De optie Aangepast kan niet langer dan 180 dagen zijn.

22. Uw implementatie moet worden aangepast aan uw netwerk en configuratie.

23. De niveaus van essentiële bestanddelen en stoffen worden voortdurend aangepast.

24. Het zijn eigenlijk goederentransporters, maar ik heb ze wat aangepast.

25. Je bijdrage kan worden aangepast of verbeterd door andere bijdragers.

26. Ik heb een schroefje aangepast en nu is er geen...

27. AdSense voor zoeken en Google Aangepast zoeken bieden u beide de volgende mogelijkheden:

28. Deze regeling zal in 2004 van kracht blijven en daarna wellicht worden aangepast.

29. Maar net als anderen zich hebben aangepast, kunnen de nieuwe zendelingen dat ook.

30. Mijn vader en ik hebben deze kelder speciaal voor haar aangepast.

31. Het scherm wordt automatisch aangepast voor de beste weergave en batterijprestaties.

32. De openbare hub van Google levert een aangepast 'firehose-meldingseindpunt', inclusief:

33. Bespreek manieren waarop de voorbeeldschema’s die zijn verschaft, aangepast kunnen worden.

34. Toen we weggingen, toen ik je wierf... hebben we de tijdlijn aangepast.

35. Ook in deze tijd moeten studieboeken aangepast worden aan de nieuwste ontdekkingen.

36. In dit artikel wordt beschreven hoe u aangepast advertentiemateriaal maakt en beheert.

37. Het eerste prototype werkte niet... maar Dr. Gruenewald heeft de ontsteking aangepast.

38. De volgende voorgestelde aanbiedingen kunnen aangepast worden aan elk te gebruiken boek.

39. Staten die dit recht uitgebreid hebben aangepast lijden nog steeds onder deze problemen.

40. □ Hoe hebben Jehovah’s Getuigen hun bediening aan de behoeften van de tijd aangepast?

41. Als uw advertentie moet worden aangepast, kunt u overwegen native-advertenties te gebruiken.

42. Google Aangepast zoeken is ook als afzonderlijk product beschikbaar met meer geavanceerde functies.

43. Meer informatie over een aangepast beleid maken voor meer controle over je content.

44. Dit historische en opmerkelijke gebouw wordt aangepast zodat het een aardbeving kan weerstaan.

45. Als uw advertentie moet worden aangepast, kunt u overwegen native ads te gebruiken.

46. Als u een aangepast model wilt delen, opent u de tool voor modelvergelijking.

47. Onder 'Een aangepast e-mailadres instellen' zie je een lijst met al je gebruikers.

48. Filters kunnen worden toegevoegd, verwijderd en aangepast via het gedeelte Filter bovenaan elk rapport.

49. Ook zal het schema voor het verrichten van deze taken misschien aangepast moeten worden.

50. Soms kunnen je Chrome-instellingen zonder je medeweten worden aangepast door programma's die je installeert.