aangaande in French

aangaande [aŋɤ°andə] concernant, quantà ausujetde concernant, quantà

Sentence patterns related to "aangaande"

Below are sample sentences containing the word "aangaande" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangaande", or refer to the context using the word "aangaande" in the Dutch - French Dictionary.

1. * Eveneens een testament aangaande Jezus Christus.

2. Jakob profeteert aangaande de verstrooiing en vergadering van Israël

3. Wat zei Jezus Christus aangaande bezorgdheid over materiële dingen?

4. Het bevat een belofte aangaande zijn goddelijke afkomst.

5. Jezus Christus haalt Maleachi’s profetie aangaande de wederkomst aan

6. Het adviseert ons aangaande het juiste gebruik van rijkdom.

7. Welke verdere aanwijzingen geeft Jesaja aangaande leven in de nieuwe wereld?

8. De Heiland gaf de Nephieten aanvullende instructies aangaande het gebed.

9. Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus

10. □ Wat kunnen wij leren uit enkele persoonlijke commentaren aangaande uitsluiting?

11. Jobs ouders hebben hem ongetwijfeld onderwezen aangaande de wetten die de sterrenbeelden besturen

12. In een van de eerste verklaringen omtrent onze overtuiging aangaande godsdienstvrijheid staat:

13. Wat geeft Ezechiëls visioen te kennen aangaande de uitwerking van afval?

14. Moroni tekent de aanwijzingen aangaande het ordenen van personen tot een priesterschapsambt op

15. Dat was niet het belangrijke punt waar het in zijn verordening aangaande bloed om ging.

16. Dit beginsel wordt gesteund door internationale documenten aangaande mensenrechten en veel landelijke grondwetten.

17. (b) Wat bewijzen de in de bijbel opgetekende profetieën aangaande hun oorsprong?

18. 13 en voorts, aan een ander om aangaande alle dingen te profeteren;

19. * Hoe kan kennis aangaande de zending van de Heiland ons helpen het kwaad te weerstaan?

20. Hij gaf Zijn twaalf Nephitische discipelen vervolgens aanwijzingen aangaande hun bediening in de kerk.

21. De vooruitgang van de wetenschap heeft verwachtingen gewekt aangaande de mogelijkheid om veel langer te leven

22. Mormon leert aangaande de aard van mensen die een lichamelijke verandering hebben ondergaan

23. Waarom kan gesteld worden dat Gods maatstaf aangaande bloed het aanvaarden van een transfusie uitsluit?

24. Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus zal hem voor ons verdedigen.

25. Lehi vertelt over de profetie van Jozef in Egypte aangaande de profeet Joseph Smith

26. Dat is de uitwerking van de openbaringen aangaande de wederkomst van de Heer.3

27. Het nieuwe ontwerp scheen technisch haalbaar te zijn en Oppenheimer veranderde van mening aangaande ontwikkeling van het wapen.

28. □ Waarom is het uitermate belangrijk dat jongeren duidelijk en met stelligheid hun geloofsovertuigingen aangaande bloed weten uit te leggen?

29. Cijfers aangaande het aantal talen zijn gebaseerd op gegevens die gepubliceerd zijn door de Verenigde Bijbelgenootschappen.

30. Met welke aandoening hebben sommigen Nebukadnezars waanzin vereenzelvigd, maar wat moeten wij beseffen aangaande de oorzaak van zijn geestesstoornis?

31. We dienen ook documenten aangaande onze overleden voorouders te onderzoeken, opdat ook zij in een van de tempels aan ons kunnen worden verzegeld.

32. Toen Mormon verdere navraag deed aangaande die verandering, leerde hij over de aard van mensen die een lichamelijke verandering hebben ondergaan.

33. Koning Benjamin brengt de woorden van een engel over, die ‘blijde tijdingen van grote vreugde’ aangaande de komst van de Heer op aarde bracht.

34. 1 Voorts zei het woord van de Heer tot mij: Neem u een grote rol en schrijf daarop met mensenschrift aangaande aMaher Sjalal Chasj Baz.

35. Volgens bevindingen aangaande de nasleep van Operatie Blue Jay... draagt de uitspraak van het comité niet alleen mijzelf voor, maar andere leden van de eenheid.

36. Jesaja profeteerde met behulp van zinnebeelden en afschaduwingen aangaande de gebeurtenissen in zijn eigen tijd, de geboorte van Jezus Christus, en de vernietiging van de goddelozen bij de wederkomst van de Heer.

37. 23 En nu vertelde Limhi de koning alles aangaande zijn vader en de apriesters die de wildernis in waren gevlucht, en schreef de ontvoering van hun dochters aan hen toe.

38. 1 En het geschiedde dat de Heer tot Mozes sprak en zei: Zie, Ik aopenbaar het u aangaande deze bhemel en deze caarde; schrijf de woorden op die Ik spreek.

39. Vraag ze 2 Nephi 3:9–10, 17 en Bijbelvertaling van Joseph Smith, Genesis 50:29, 34–35 door te lezen op zoek naar profetieën aangaande de zending van Mozes.

40. In augustus 1916 deden het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen een leerstellige uiteenzetting uitgaan om de Schriftuurlijke leringen aangaande de rol van God de vader en Jezus Christus te verduidelijken.

41. Het is duidelijk dat ze willen dat hun familieleden en wij begrijpen hoe belangrijk de Schriften zijn, met name Jesaja’s profetieën aangaande de herstelling van het evangelie en het te voorschijn komen van hun verslag — het Boek van Mormon — in onze tijd.

42. 2 om begroetend te worden gezonden; niet als gebod of beperking, maar als openbaring en het woord van wijsheid om de orde en de awil van God uiteen te zetten aangaande de stoffelijke behoudenis van alle heiligen in de laatste dagen —

43. 28 En zie, nu geschiedde het, nadat wij aldus voor onze gewonden hadden gezorgd, en onze doden hadden begraven — en ook de doden van de Lamanieten, en het waren er velen — dat wij Gid ondervroegen aangaande de gevangenen met wie zij op weg waren gegaan om naar het land Zarahemla af te dalen.

44. 20 Want zie, wegens hen die in Jeruzalem zijn, heb ik gemoedsbewegingen in de geest die mij zo vermoeien dat zelfs al mijn gewrichten zwak zijn; want indien de Heer niet zo barmhartig was geweest om mij aangaande hen te tonen, gelijk hij met de profeten van weleer heeft gedaan, zou ook ik zijn omgekomen.