aangenomen in French

aangenomen [aŋɤ°ənomən] adoptif adoptif àforfait

Sentence patterns related to "aangenomen"

Below are sample sentences containing the word "aangenomen" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangenomen", or refer to the context using the word "aangenomen" in the Dutch - French Dictionary.

1. Hij is net aangenomen op school.

2. In 1924 werd die vlag officieel aangenomen.

3. Doe eens iets waarvoor je aangenomen werd.

4. En, Will bedankt dat je haar hebt aangenomen.

5. Je hebt een Nazi oorlogscrimineel aangenomen.

6. Er worden plechtig resoluties aangenomen — en vervolgens vergeten.

7. Je hebt die baan bij Davis Main vanwege mij aangenomen.

8. Als je me aangenomen had, had je ruim gewonnen.

9. Het geestelijke paradijs heeft thans werkelijk wereldomvattende afmetingen aangenomen.

10. Ik ben aangenomen voor het studenten programma, papa.

11. Neen, want gesels zoals kanker en hartkwalen hebben epidemische proporties aangenomen.

12. Aangenomen wordt dat Stephen binnen twee jaar zal sterven.

13. De staking eindigde nadat het parlement het meervoudig stemrecht had aangenomen.

14. Aangenomen dat Job een rechtvaardig man was, zou Jehovah hem dan straffen?

15. De plaats werd Tarparrie genoemd, waarvan wordt aangenomen dat het "modderbeek" betekent.

16. Je hebt hier nogal een zen-houding over aangenomen, Castle.

17. Na de inwijding werd de tempel door de Heer aangenomen.

18. IN VEEL landen heeft obesitas bij kinderen epidemische vormen aangenomen.

19. Hij heeft zangles aangenomen, de opera " s Miss Ingram, is zo goed.

20. De medewerker stond recht, schudde mij de hand en zei: ‘U bent aangenomen.’

21. Hij werd aangenomen om voor de twee koeien van de profeet te zorgen.

22. De wetten inzake proselitisme werden in 1938 en 1939 in Griekenland aangenomen.

23. Van weggelaten statistieken wordt aangenomen dat deze de waarde 0 hebben.

24. Hij schreef een aanbevelingsbrief voor mij om aangenomen te worden voor de graduate school.

25. Het verdrag werd aangenomen te San José, Costa Rica, op 22 november 1969.

26. Ze leeft... aangenomen dat ze de infecties overleeft als gevolg van Liams amateuristische operatie.

27. □ Onlangs werd in Ecuador een wet aangenomen op grond waarvan godsdienstonderricht op school wordt toegestaan.

28. Namen werden soms gegeven of aangenomen wegens de fysieke kenmerken van de persoon in kwestie.

29. Het werk dat in 1919 een klein begin had, heeft nu verbazingwekkende afmetingen aangenomen.

30. Ze werd aangenomen op de New York University, maar wilde liever actrice worden.

31. De VS heeft onlangs de wetgeving aangenomen, gericht op omkoping en wangedrag in de Congo.

32. In 1936 Werd Marie Faustine ernstig ziek; naar destijds aangenomen werd, leed ze waarschijnlijk aan tuberculose.

33. Als ik dacht dat hij een verstandige dokter zou zijn, had ik hem nooit aangenomen.

34. Aangenomen wordt dat de beeldjes „amuletten ter bevordering van bevruchting en bevalling” zijn geweest.

35. Ook werden de door het concilie aangenomen kerkelijke wetten door de keizer bekrachtigd en ten uitvoer gelegd.

36. Zij hadden de eeuwige beginselen en waarheden van het evangelie van Jezus Christus geleerd en aangenomen.

37. Voor de schattingen in deze bodsimulatorkolommen wordt aangenomen dat alle bodaanpassingen op advertentiegroepniveau zijn verwijderd.

38. + 4 Ze antwoordden: ‘U hebt ons niet afgezet of onderdrukt en u hebt van niemand iets aangenomen.’

39. Blijkbaar was het nieuws dat onbesneden heidenen „het woord van God hadden aangenomen” al voor hem uit gereisd.

40. Op zijn vijftiende deed Pop voor het eerst auditie bij komediantengezelschap Comedytrain, maar werd niet aangenomen.

41. IN 1911 werd in Groot-Brittannië een wet aangenomen die het leven van mijnwerkers moest redden.

42. Nadat de resolutie is aangenomen, dient ze gedateerd, ondertekend en in het gemeentearchief opgeborgen te worden.

43. Van de regel van l'Hôpital wordt algemeen aangenomen dat deze het werk was van de Zwitsers wiskundige Johan Bernoulli.

44. Ganga wordt uitdrukkelijk vernoemd in de Rig Veda, het oudste en naar wordt aangenomen ook heiligste van de hindoegeschriften.

45. Marketplace Facilitator-belasting is een juridische term voor wetgeving die door afzonderlijke staten van de Verenigde Staten is aangenomen.

46. Eigenlijk hebben we Brian aangenomen omdat hij twee jaar deeltijds aan het werken was en voltijds bij Wikipedia. We hebben hem dus aangenomen zodat hij toch een leven zou hebben en af en toe naar de bioscoop zou gaan.

47. 15 Vervolgens maakte Jehovah melding van de Behemoth, naar algemeen wordt aangenomen het nijlpaard (Job 40:15-24).

48. Georgië heeft het verdrag op 20 mei 1999 aangenomen en zich aldus verplicht zich aan de bepalingen ervan te houden.

49. Resolutie 2118 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd door de VN-Veiligheidsraad unaniem aangenomen op 27 september 2013.

50. DE Australische maagbroedkikker, waarvan aangenomen wordt dat die sinds 2002 uitgestorven is, had een bizarre manier om zich voort te planten.