aangenaam in French

aangenaam [aŋɤ°ənam] agréable agréablement

Sentence patterns related to "aangenaam"

Below are sample sentences containing the word "aangenaam" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangenaam", or refer to the context using the word "aangenaam" in the Dutch - French Dictionary.

1. Aangenaam.

2. Aangenaam, Mr Nicholas.

3. Aangenaam u te ontmoeten.

4. 14 Gastvrijheid: Aangenaam maar ook belangrijk!

5. Meegaande mensen zijn warm, vriendelijk, aangenaam en beleefd.

6. Alleen wat aangenaam gezelschap voor het eten.

7. Mijn arm afsnijden was aangenaam hiermee vergeleken.

8. Jeremy's methodes klinken een stuk minder aangenaam.

9. Hij maakte de studie aangenaam voor zijn kinderen.

10. Zijn alle religies God aangenaam, of slechts één?

11. Hieruit blijkt dat Jehovah’s aanwezigheid adembenemend mooi, aangenaam en sereen is.

12. Wij moeten een aangenaam, geen werelds of aanstootgevend voorkomen hebben.

13. De vier jaargetijden zijn deels bekend, omdat ze aangenaam klinken.

14. De geur van jullie plechtige vergaderingen vind ik niet aangenaam.

15. Je bent de enige Amerikaan die ik ooit aangenaam vond, Ralph.

16. Ja, de dadelpalm is aangenaam voor het oog en verbazingwekkend vruchtbaar.

17. (b) Hoe alleen kunnen wij een aangenaam en succesvol leven leiden?

18. Het is een brandoffer, een vuuroffer waarvan de geur aangenaam is voor Jehovah.

19. Het is een brandoffer voor Jehovah, waarvan de geur aangenaam* is voor hem.

20. Mijn laptop draait nu langzamer, minder betrouwbaar en minder aangenaam dan ooit tevoren.

21. En hoe aangenaam is het de tere geur van een bloem te ruiken!

22. Of ze kunnen verrukkelijk en aangenaam zijn, waardoor ze vriendschappen in stand houden.

23. Als ze in Jeruzalem voor feesten bij elkaar kwamen, was dat ’goed en aangenaam’.

24. Zijn Woord vergelijkt zulke jongeren met dauwdruppels: verfrissend, aangenaam en talrijk. — Psalm 110:3.

25. Mijn vuuroffers, waarvan de geur aangenaam* is voor mij, moeten op de vastgestelde tijden worden gebracht.”

26. Later, als de oogstdag voorbij is, zoekt iedere man een aangenaam plekje om te rusten.

27. Sommigen worden beïnvloed door het uiterlijk — wat zij aangenaam en begeerlijk voor het oog vinden.

28. Erven die anders aangenaam zouden kunnen zijn, liggen vol autowrakken, afgedankte machine-onderdelen en oude troep.

29. Dit effect is zeer aangenaam voor de geest, en het helpt om de zin te waarderen.

30. Het duidt op vloeiend of aangenaam en innemend spreken, waarbij de woorden er gemakkelijk of vlot uitkomen.

31. 19 Brood* zorgt voor plezier en wijn maakt het leven aangenaam,+ maar geld voorziet in alle behoeften.

32. Wat zou het in de wereld aangenaam toeven zijn als iedereen bescheidenheid aan de dag zou leggen.

33. Parfums en dergelijke mogen dan aangenaam zijn, ze vormen geen vervanging voor regelmatig baden en schone kleren.

34. 7 En je moet een derde hin wijn aanbieden als drankoffer, waarvan de geur aangenaam is voor Jehovah.

35. De geïnspireerde psalmist geeft dan ook de aansporing: „Want het is goed . . ., het is aangenaam — lofzang is passend.”

36. Het is het onderbewuste dat er iets van merkt, waardoor het waarschijnlijk aangenaam is maar je weet niet waarom.

37. 8 Het andere mannetjeslam moet je in de avondschemering* offeren als een vuuroffer, waarvan de geur aangenaam is voor Jehovah.

38. De christelijke gemeente is geen gezelligheidsvereniging, waar mensen alleen maar aangenaam beziggehouden worden en elkaar misschien aanmoedigen beter te leven.

39. DE OCHTEND van 16 mei 2005 was aangenaam koel en zonnig op de Watchtower Farms in Wallkill, in de staat New York.

40. Hoewel de bijbel geen bijzonderheden vermeldt over Jezus’ uiterlijk, had de volmaakte Zoon van God ongetwijfeld een aangenaam voorkomen en gezicht.

41. 10 Ook moet je een halve hin wijn als drankoffer+ aanbieden, als een vuuroffer, waarvan de geur aangenaam is voor Jehovah.

42. + Je moet het goed met olie vermengen, en het gebakken en in stukken aanbieden als een graanoffer waarvan de geur aangenaam is voor Jehovah.

43. Sommige medisch deskundigen doen de volgende aanbevelingen voor de behandeling van een lichte koorts: Houd de kamer van uw kind aangenaam koel.

44. 24 Jullie moeten die zeven dagen lang elke dag op dezelfde manier offeren als voedsel,* een vuuroffer, waarvan de geur aangenaam is voor Jehovah.

45. Bedenk eens hoe heerlijk het is van een goed maal te genieten, aangenaam zuivere lucht in te ademen of een prachtige zonsondergang te zien!

46. 9 Het roken van tabak, dat men volgens zeggen als aangenaam ervaart, houdt in feite in dat men een geconcentreerde dosis verontreinigende stoffen inhaleert.

47. 13 Daarbij hoort een graanoffer van twee tiende efa* meelbloem vermengd met olie, als een vuuroffer voor Jehovah waarvan de geur aangenaam* is voor hem.

48. De vrouw moet het gezag van haar partner erkennen, en de kinderen moeten hun best doen om gehoorzaam te zijn, iets wat de Heer aangenaam is.

49. De brief voegde eraan toe dat „de algemene aanblik van het terrein zowel in de zomer als in de winter aangenaam, esthetisch mooi en van hoge kwaliteit is”.

50. Die zomer stapten we een paar ochtenden in de week met emmers en zakken in de auto, waarna we een aangenaam, heerlijk uur lang bosbessen plukten.