aaneen in French

aaneen [anen] ensemble ensemble desuite, successivement

Sentence patterns related to "aaneen"

Below are sample sentences containing the word "aaneen" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aaneen", or refer to the context using the word "aaneen" in the Dutch - French Dictionary.

1. Dit overheersende vereiste van onkreukbaarheid smeedt het huwelijk hecht aaneen.”

2. En zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten voor zichzelf voorschoten.

3. Hebt u enig idee hoe lang een keten van twintig aminozuren erover doet om zich aaneen te rijgen?

4. De westelijke kolonies van dit rijk verwierven al spoedig onafhankelijkheid en samen met Groot-Brittannië sloten ze zich hecht aaneen tot de Anglo-Amerikaanse wereldmacht.

5. Veronderstel dat we deze ring doormidden zagen, dan heeft hij een begin en een eind; smeden wij de helften weer aaneen, dan hebben wij de eeuwige cirkel terug.