aangenaamheid in French

aangenaamheid [aŋɤ°ənamhɛi˘t] agrément

Sentence patterns related to "aangenaamheid"

Below are sample sentences containing the word "aangenaamheid" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangenaamheid", or refer to the context using the word "aangenaamheid" in the Dutch - French Dictionary.

1. „Er is aangenaamheid aan uw rechterhand, voor eeuwig”

2. Ze vond zelfs dat haar naam, die „Mijn aangenaamheid” betekent, veranderd moest worden in Mara, wat „Bitter” betekent.

3. Diepbedroefd wilde ze haar naam veranderen van Naomi, wat „Mijn aangenaamheid” betekent, in Mara, wat „Bitter” betekent. — Ruth 1:3-5, 20, 21, vtn.