aangeboren in French

aangeboren [aŋɤ°əborən] inné, naturel inné, naturel

Sentence patterns related to "aangeboren"

Below are sample sentences containing the word "aangeboren" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangeboren", or refer to the context using the word "aangeboren" in the Dutch - French Dictionary.

1. Het was hem aangeboren.

2. De verdachte heeft aangeboren anhidrose.

3. Baby's hebben veel aangeboren genoegens.

4. Was het een product van zijn aangeboren gaven?

5. Door de inspanning verergerde een aangeboren klepaandoening.

6. Door aangeboren verlegenheid kunnen personen die bedeesd zijn, terugdeinzen.

7. De Duivel buit een aangeboren menselijke behoefte uit

8. Twee maanden later stierf ze echter aan een aangeboren hartafwijking.

9. Geen van deze andere wenselijke eigenschappen is volledig aangeboren.

10. 3 Een vrouw in Parijs had een aangeboren slopende botziekte.

11. Of zijn we onze lichamen, hun aangeboren talenten en tekortkomingen?

12. Sommigen bepleiten abortus uit angst dat een kind aangeboren afwijkingen heeft.

13. Drie kinderen van Ruth en Jimmy Hatfield hadden een aangeboren hartafwijking.

14. Aangeboren aandoeningen in het algemeen wachten niet totdat je 46 bent.

15. De arts stelde meteen de diagnose: een aangeboren afwijking aan het hart.

16. Als we eerlijk willen zijn, moeten we dus vechten tegen onze aangeboren slechte neigingen.

17. Ik denk dat wij allen een aangeboren verlangen hebben om ons te verbeteren.

18. We leren natuurlijk van veel, heel veel te genieten, maar veel ervan is aangeboren.

19. In zijn geval waren liefde, zachtaardigheid en nederigheid aangeboren aspecten van zijn persoonlijkheid.

20. Zij begrepen beter dan wij de aangeboren behoefte van mensen om contact te houden.

21. Trisomie 21 is een aangeboren afwijking die een achterstand in de geestelijke ontwikkeling tot gevolg heeft.

22. Een onzelfzuchtige houding ontwikkelen, betekent vaak het aankweken van een denkpatroon dat ingaat tegen onze aangeboren onvolmaakte natuur.

23. Maar door de jaren heen hebben ongelukken met kernreactors tot berichten van toegenomen ziektegevallen, miskramen en aangeboren afwijkingen geleid.

24. Waarom hebben wij een aangeboren hunkering naar dingen die in werkelijkheid weinig concreets bijdragen tot de instandhouding van ons leven?

25. Achtenvijftig jaar geleden werd ik gevraagd een klein meisje te opereren dat ernstig ziek was vanwege een aangeboren hartkwaal.

26. Trots op grond van ras, bezittingen, opleiding, aangeboren bekwaamheden of betere werkprestaties dan anderen is iets wat christenen moeten onderdrukken.

27. Een andere moeder vertelde wat haar gevoelens waren toen haar werd verteld dat haar zesjarig zoontje plotseling was gestorven tengevolge van een aangeboren hartdefect.

28. Enkele effecten van ondervoeding tijdens de zwangerschap werden onmiddellijk duidelijk in een hoger aantal doodgeborenen, aangeboren afwijkingen, een laag geboortegewicht en zuigelingensterfte.

29. Letterlijke eunuchen waren mannen die dat door een aangeboren afwijking waren of die dat waren geworden door een ongeluk of door verminking.

30. In sommige gevallen kan een onwenselijk stemgeluid het gevolg zijn van een ziekte die iemands strottenhoofd heeft beschadigd of van een aangeboren afwijking.

31. Het goede nieuws is dat dit ook duidt op een bewonderenswaardige deugd: uw aangeboren verlangen om de Heer zo goed mogelijk te behagen.

32. Je hebt de oppervlaktebarrière van de menselijke huid, voor de zeer snelle reactie is er het aangeboren immuunsysteem, en uiteindelijk is er het zeer gerichte adaptieve immuunsysteem.

33. Sommigen van degenen die uit de dood worden opgewekt, alsook overlevenden van dit onrechtvaardige samenstel, zijn de dupe geweest van schijnbare onrechtvaardigheden zoals aangeboren afwijkingen, blindheid, doofheid of spraakstoornissen.

34. Welbeschouwd dienen wij eventuele aangeboren talenten waarover wij beschikken te gebruiken om eenheid te bevorderen — niet onszelf op een voetstuk te plaatsen. — Mattheüs 23:12; 1 Petrus 5:6.

35. Zouden ze gehoor geven aan hun aangeboren verlangen om God te aanbidden en hun geestelijke gezindheid zo ontwikkelen dat ze geloof in hem zouden gaan oefenen? — Mattheüs 5:3.

36. Zoals de Amerikaanse staatsman Thomas Jefferson schreef, „is [gerechtigheid] instinctmatig en aangeboren, . . . net zozeer een deel van onze aard als dat het geval is met voelen, zien of horen”.

37. Militair psycholoog David Grossman, auteur van het boek On Killing, stelt dat geweld in computerspellen kinderen net zo conditioneert als een militaire opleiding soldaten leert hun aangeboren weerzin tegen doden te overwinnen.

38. Terwijl vele daarvan instinctief wijs zijn, is de mens begiftigd met een denkvermogen, een geweten dat onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, het vermogen om toekomstplannen te maken en een aangeboren verlangen om te aanbidden.

39. En iedereen die zowel een kind als een huisdier heeft, heeft zeker al gemerkt dat het kind, blootgesteld aan spraak, een menselijke taal zal leren, terwijl het huisdier dat niet zal doen, waarschijnlijk vanwege bepaalde aangeboren verschillen tussen hen.