aanduiden in French

aanduiden [andəʏdən] désigner, indiquer désigner, marque

Sentence patterns related to "aanduiden"

Below are sample sentences containing the word "aanduiden" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanduiden", or refer to the context using the word "aanduiden" in the Dutch - French Dictionary.

1. Sergey, misschien kan jij dit even aanduiden.

2. Hashfragmenten die unieke paginaversies aanduiden, moeten beginnen met een uitroepteken.

3. In elk geval zullen we in dit artikel voor het gemak de dader aanduiden als mannelijk.

4. De mysterieuze dood van grote aantallen baby's in omstandigheden die lijkschouwers graag als " ongelukkig " aanduiden.

5. Samuël de Lamaniet bleef tot de Nephieten in Zarahemla prediken en kondigde de tekenen aan die de geboorte en dood van Jezus Christus zouden aanduiden.

6. Let op woorden die de inspanningen van de meester van de wijngaard aanduiden om de tamme (of natuurlijke) olijfboom en de takken ervan te behouden.

7. Maar het Griekse woord voor „ordelijk” kan goed gedrag aanduiden, en een man zou stellig niet in aanmerking komen om ouderling te zijn als hij weerspannig of wanordelijk zou zijn. — 1 Thessalonicenzen 5:14; 2 Thessalonicenzen 3:6-12; Titus 1:10.