aangelegd bos in French

aangelegd bos [aŋɤ°əlɛxtbɔs] forêt

Sentence patterns related to "aangelegd bos"

Below are sample sentences containing the word "aangelegd bos" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangelegd bos", or refer to the context using the word "aangelegd bos" in the Dutch - French Dictionary.

1. Ook werd er een toegangspoort aangelegd.

2. Vrouwen zijn nu eenmaal praktisch aangelegd.

3. Een bos is geen vervanging voor een ander bos.

4. Ten slotte, op 23 maart, was de tuin aangelegd.

5. Sinds ze die nieuwe verbinding hebben aangelegd, gebruikt bijna niemand die snelweg meer.

6. Bladeren in een bos.

7. Midden in het bos?

8. De Duitsers hadden drie grote loopgraafsystemen achter elkaar aangelegd.

9. Ik heb de grootste bos.

10. Begraaf haar in het bos.

11. Het bos verschaft de privacy.

12. Dat is een bos schaamhaar.

13. Later werd er een bos geplant.

14. Door de bergen, het bos in.

15. Je ziet een bevroren bos partonen.

16. Ze gaan kamperen in het bos.

17. Was je verdwaald in het bos?

18. We staken het bos in brand.

19. Het kan ook een bloeiend bos zijn, of een bos dat veel vogels of bijen aantrekt, of het kan gewoon een inheems, wild, groenblijvend bos zijn.

20. Ze zijn in het bos geland.

21. Boswachtershuis een woning in het bos.

22. Elk jaar verdwijnt 13 miljoen hectare bos.

23. Je vindt het midden in het bos.

24. EEN weg die pas is aangelegd ziet er strak en onverslijtbaar uit.

25. De lotusbloem verbergt zich in het bos?