aangeleerd in French

aangeleerd [aŋɤ°əlert] appris

Sentence patterns related to "aangeleerd"

Below are sample sentences containing the word "aangeleerd" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangeleerd", or refer to the context using the word "aangeleerd" in the Dutch - French Dictionary.

1. En ik heb het mezelf aangeleerd!

2. Dat is hoe onze gemeenschap ideologieën wordt aangeleerd.

3. Hen wordt de slogan "vier benen goed, twee benen slecht" aangeleerd, die ze constant roepen.