aanduiding in French

aanduiding [andəʏdiŋ] indicatio

Sentence patterns related to "aanduiding"

Below are sample sentences containing the word "aanduiding" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanduiding", or refer to the context using the word "aanduiding" in the Dutch - French Dictionary.

1. Je aanduiding bekijken of bewerken

2. Eigenlijk elke grafische aanduiding van data.

3. Een opgeschoonde exportversie kreeg de aanduiding Su-20, met mindere uitrusting.

4. Het kan enige tijd duren voordat deze aanduiding van kracht is.

5. Zelfde vliegtuigen, ontwikkeld uit andere varianten, kregen de aanduiding Tu-16K-16.

6. Met de aanduiding bed wordt eraan herinnerd dat dergelijke aanbidding geestelijke prostitutie is.

7. De schepen in de Casablanca-klasse kregen de aanduiding CVE-55 tot en met CVE-104:

8. De aanduiding "Mi-17" is bedoeld voor de export, het Russische leger noemt hem "Mi-8MT".

9. Ze kunnen ook '...' of een andere aanduiding gebruiken om aan te geven dat een tekst is afgebroken.

10. Deze term werd gebruikt als aanduiding voor geld dat werd betaald in ruil voor de vrijlating van krijgsgevangenen.

11. De hieronder vermelde gegevens zijn een aanduiding van het maximale uitgezonden radiofrequentievermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt.

12. Een tijdelijke aanduiding die tijdens de advertentieweergave door een willekeurig getal wordt vervangen door DFP om zo browsercaching te voorkomen.

13. Sommige Jak-28L's werden later aangepast voor het in de gaten houden van radioactieve vervuiling en kregen de aanduiding Jak-28RR.

14. 7 Een ander Grieks woord, xuʹlon, wordt in de bijbel gebruikt als aanduiding van het werktuig waaraan Jezus stierf.

15. In 1951 kreeg het Tsjecho-Slowaakse Avia een licentie om Il-10's te maken met de aanduiding B-33.

16. Een aantal werden eind jaren 70 gebruikt voor het meten van radioactieve besmetting, met gespecialiseerde met de aanduiding Jak-25RRV.

17. ’De oude di·a·theʹke’ is derhalve, aldus dit naslagwerk, een aanduiding voor de wet van Mozes, of op zijn hoogst voor de Pentateuch.

18. Deze aanduiding werd in het midden van de elfde eeuw krachtens een decreet van keizer Constantijn IX, bijgenaamd Monomachus, officieel aanvaard en bevestigd.

19. De 800P, met centrale aanduiding van de uren, minuten en seconden en grote datumaanduiding, is voorzien van twee veertonnen voor een gangreserve van 72 uur.

20. De aanduiding van planeten gebeurt in volgorde van ontdekking: b is voor de eerste planeet die rond de ster draait, c voor de tweede en zo voorts.

21. De Amerikaanse marine, de US Navy, gebruikte het toestel vanaf 1949 onder de aanduiding van TV-2 trainer en hernoemde het vanaf 1962 in T-33B.

22. De titel zelf was een gedurfde afwijking van de traditie en verwierp de aanduiding van de bijbel als samengesteld uit het „Oude” en het „Nieuwe” Testament.

23. Maar als u zou zeggen: ’Laten wij iets voor onszelf maken’, zou normaal gesproken niemand dat opvatten als een aanduiding dat in u verscheidene personen tot één zijn samengevoegd.

24. Er bestaat een moderne parallel voor het samenvoegen van de twee stokken (de ene met een aanduiding voor het tweestammenrijk Juda, de ander voor de tien stammen van Israël).

25. Omdat de bijbel geen details verschaft, kunnen we de verklaring beschouwen als een aanduiding van de een of andere vorm van goddelijke interventie ten behoeve van Israëls leger. — 15/11, blz. 30.

26. In de eerste eeuw was Pontus de aanduiding voor de regio in het noordoosten van het huidige Turkije, aan de grens met Georgië (Handelingen 2:9; 1 Petrus 1:1).

27. Het Griekse woord, zoals dat wat in Mattheüs 20:28 staat, werd speciaal gebruikt als aanduiding voor de prijs die werd betaald om krijgsgevangenen los te kopen of slaven te bevrijden.

28. De uitdrukking „vlees” wordt in de bijbel dikwijls gebruikt ter aanduiding van de mens in zijn onvolmaakte toestand, ’in zonde ontvangen’ als nakomeling van de opstandige Adam (Psalm 51:5; Job 14:4).