aangedaan in French

aangedaan [aŋɤ°ədan] affecté ému

Sentence patterns related to "aangedaan"

Below are sample sentences containing the word "aangedaan" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aangedaan", or refer to the context using the word "aangedaan" in the Dutch - French Dictionary.

1. De gouverneur klinkt aangedaan.

2. Hij heeft ons niets aangedaan.

3. Wat je jezelf hebt aangedaan.

4. Kijk wat ie ons heeft aangedaan.

5. Heb jij mijn dochters eer geweld aangedaan?

6. Wat hem is aangedaan, in zijn huis.

7. Jakob vroeg: „Wat hebt gij mij nu aangedaan?

8. Ik wil niet dat jou iets wordt aangedaan.

9. Ben je vergeten wat je me jarenlang hebt aangedaan?

10. Het komt erop neer dat mij onrecht aangedaan werd.

11. En m'n man, na wat ik hem heb aangedaan...

12. Ik wilde jou aandoen wat mij is aangedaan.

13. Wat heb je die arme ziel aangedaan, jij sadist?

14. Mijn excuses voor het leed dat ik ze heb aangedaan.

15. Op welke manier heeft de georganiseerde religie God oneer aangedaan?

16. 11 Toen zei Ba̱lak tegen Bi̱leam: ‘Wat heb je me aangedaan?

17. Ik hoop dat je trots bent op wat je'r hebt aangedaan.

18. Daardoor is dierbaren veel verdriet aangedaan, zijn carrières stukgelopen en gezinnen verwoest.

19. Als je hen iets hebt aangedaan, zweer ik dat je ervoor boet.

20. Hij zegt dat de blanken... zijn volk dit onheil hebben aangedaan.

21. Wat interessant dat je helemaal niet aangedaan bent... door onze huidige accommodatie.

22. Ik zou alles doen om ongedaan te maken wat jou is aangedaan.

23. Wat heeft de na-aper het meisje in het veld niet aangedaan?

24. 3, 4. (a) Welke beginselen wordt geweld aangedaan door zogenaamde christenen die revolutie voorstaan?

25. Misschien hebben ze Gods naam oneer aangedaan en de gemeente in diskrediet gebracht.

26. Amelia vertelde dat hij erg aangedaan was door de dood van Michael McAra.

27. Kal heeft dit aan zichzelf te danken met wat hij zijn moeder heeft aangedaan.

28. Hij hield er een litteken aan over dat leek alsof hij het zichzelf aangedaan had.

29. En hij zet aan tot afvallig gepraat waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan (2 Tim.

30. Abraham hield namelijk zielsveel van Sara en zou nooit willen dat haar geweld werd aangedaan.

31. Bovendien had het slachtoffer in geen van de gevallen iets gedaan waardoor hij verdiende wat hem aangedaan werd.

32. Hij die vele oorlogen overleefd heeft in Vietnam. veel onrecht is hem... zijn volk en zijn natie aangedaan.

33. Zelda wilde protesteren en zeggen dat ze zijn respect niet verdienden na het onrecht dat ze hem hadden aangedaan.

34. 23 Gods Koninkrijksheerschappij zal alle schade ongedaan maken die de menselijke familie gedurende de afgelopen zesduizend jaar is aangedaan.

35. Dat trok Jezus zich erg aan, want hij wist dat zijn Vader daarmee oneer werd aangedaan (Lukas 22:41-44).

36. We zijn namelijk van nature geneigd verontwaardigd te zijn als ons onrecht is aangedaan of we ons gekwetst voelen.

37. Hoewel Job ten onrechte dacht dat God hem dit had aangedaan, hield hij toch de naam van Jehovah hoog.

38. Merk op dat Jezus niet zei dat we moeten blijven piekeren over wat anderen ons hebben aangedaan en het hun dan betaald zetten.

39. We willen beslist geen doorgeefluik zijn voor „goddeloze mythen” of „onware verhalen waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan” (1 Timotheüs 4:7; New International Version).

40. 20 En het geschiedde dat zij bedroefd waren over hun goddeloosheid, zodat zij zich voor mij neerbogen en mij smeekten hun te willen vergeven wat zij mij hadden aangedaan.

41. 13 Veel mensen in de wereld die hun emoties niet beheersen, ontketenen vendetta’s — bittere, zelfs gewelddadige, veten over een werkelijk of vermeend onrecht dat hunzelf of een familielid is aangedaan.

42. Die aangrijpende woorden weerspiegelden wellicht de diepe emotionele pijn die koning David van het oude Israël voelde, pijn die hij zichzelf had aangedaan door een ernstige zonde te verbergen in plaats van te belijden.

43. Paulus schreef bijvoorbeeld aan Timotheüs: „O Timotheüs, behoed wat u is toevertrouwd en keer u af van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’.

44. Paulus waarschuwde zijn medechristen: „O Timotheüs, behoed wat u is toevertrouwd en keer u af van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’.

45. 17 Paulus schreef aan Timotheüs: „O Timotheüs, behoed wat u is toevertrouwd en keer u af van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’.

46. Laten we de waarschuwing van de apostel Paulus ter harte nemen om ons af te keren „van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’”. — 1 Timotheüs 6:20.

47. Het is begrijpelijk dat Paulus zijn geliefde vriend Timotheüs dringend verzocht: „O Timotheüs, behoed wat u is toevertrouwd en keer u af van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’.

48. De raad van de apostel Paulus aan Timotheüs is dan ook bijzonder op zijn plaats: „Behoed wat u is toevertrouwd en keer u af van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’.

49. Ondanks de duidelijke waarschuwing van de apostel Paulus tegen „de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan” en „de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’”, integreerden zulke leraren filosofische elementen uit de omringende hellenistische cultuur in hun leringen (1 Timotheüs 6:20).

50. Wat Origenes betreft, hij had acht kunnen slaan op de waarschuwing van de apostel Paulus en kunnen vermijden tot deze afval bij te dragen door ’zich af te keren van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde „kennis”’.