aandoening in French

aandoening [anduniŋ] affection émotion émotion infirmité, maladie représentatio

Sentence patterns related to "aandoening"

Below are sample sentences containing the word "aandoening" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandoening", or refer to the context using the word "aandoening" in the Dutch - French Dictionary.

1. Het is een vrij zeldzame aandoening.

2. Hij had een potentieel levensgevaarlijke aandoening: epiglottitis.

3. Maar het kwam door een mentale aandoening?

4. Ik wil je over een andere aandoening vertellen.

5. Wilson's aandoening verklaart de bloeding en de neurologisch symptomen.

6. Diabetes is een aandoening die niet onderschat moet worden!

7. Zijn zienswijze van zijn gezinsleven is de sleutel tot zijn aandoening.

8. Help hem meer over zijn aandoening te weten te komen.

9. Ook van alcohol is bekend dat het de aandoening soms verergert.

10. Een lichamelijke aandoening kan de oorzaak zijn van emotionele of psychische nood.

11. Ik heb een bipolaire aandoening, ik denk dat het goed gaat komen."

12. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening zoals epilepsie, waar de hersenen overactief zijn.

13. Deze aandoening kan op elke leeftijd optreden, bij zowel mannen als vrouwen.

14. Je kan zien dat patiënten met deze aandoening wanhopig trachten te ademen.

15. Een zeldzame vorm van deze aandoening wordt geslotenkamerhoekglaucoom of acuut glaucoom genoemd.

16. Ook kan zij zich zorgen maken over een besmetting met een seksueel overdraagbare aandoening.

17. SUGGESTIES: Zorg dat u meer te weten komt over de aandoening van uw kind.

18. Het Reye-syndroom is een acute neurologische aandoening die kinderen na een virusinfectie kunnen krijgen.

19. Dan zijn er nog jonge mensen die een seksueel overdraagbare aandoening oplopen, zoals aids.

20. Ik ben ook naar een arts gegaan, die me meer vertelde over mijn aandoening.

21. Hij ontdekte dat het eten van grote hoeveelheden lever de aandoening leek te verhelpen.

22. Hij is gediagnosticeerd met een psychische aandoening waarvoor hij nu de juiste medicatie krijgt.

23. Het is belangrijk te weten dat de meeste jongeren met een psychische aandoening geen zelfmoord plegen.

24. ▪ Naar schatting 500 miljoen mensen hebben te kampen met een of andere geestelijke aandoening.

25. Het is tijd om een einde te maken aan het stigma van een psychische aandoening.

26. Het laten behandelen van zo’n aandoening heeft in sommige gevallen de emotioneel zieke persoon verlichting verschaft.

27. Melaatsen werden in quarantaine geplaatst en waren verplicht anderen voor hun aandoening te waarschuwen (Leviticus 13:45, 46).

28. De zogenaamde fantoomsmaak is een lastige aandoening waardoor een persoon voortdurend iets proeft wat er niet is.

29. Vaak was de aandoening niet onderkend of niet gediagnosticeerd, of had de patiënt geen toereikende behandeling ontvangen”

30. Nog een slaapstoornis die medische behandeling vereist, is narcolepsie — een neurologische aandoening die overmatige slaperigheid overdag veroorzaakt.

31. Het is een genetische aandoening. In Nederland wordt ongeveer een op de 625 baby’s met dit syndroom geboren.

32. Het is erg zeldzaam en wordt meestal veroorzaakt door medicatie... iets voor'n neurologische aandoening zoals epilepsie en Parkinson.

33. Een verklaring voor deze aandoening vinden we in de structuur en functies van de normale gezichtsbanen in de hersenen.

34. Met welke aandoening hebben sommigen Nebukadnezars waanzin vereenzelvigd, maar wat moeten wij beseffen aangaande de oorzaak van zijn geestesstoornis?

35. Muizen met multipel myeloom, een ongeneeslijke aandoening van het beenmerg, reageren boven verwachting op de behandeling met dit middel.

36. Tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat dit een medisch probleem is -- een chronische aandoening die mensen erven en ontwikkelen.

37. Toen kreeg hij kataplexie — een aandoening waarbij hij telkens als hij opgewonden raakte, slap in de knieën werd en in elkaar zakte.

38. Als ze zich schuldig voelen of zich schamen, wijs er dan op dat depressie een medische aandoening is, net als astma en diabetes.

39. Echtscheiding, ongewenste zwangerschap, een seksueel overdraagbare aandoening, verlies van vertrouwen of respect — al deze dingen kunnen de droevige, onvermijdelijke gevolgen van zonde zijn.

40. Droevig genoeg zijn er situaties waarin een onschuldige christen een seksueel overdraagbare aandoening oploopt van een ongelovige partner die niet Gods leiding heeft gevolgd.

41. Tot de gevolgen van seksuele immoraliteit kunnen een echtscheiding, een ongewenste zwangerschap, een seksueel overdraagbare aandoening en het verlies van vertrouwen en respect behoren.

42. (Job 2:7, 8) Geen menselijke geneesheer kon deze verschrikkelijk pijnlijke, weerzinwekkende en vernederende aandoening voor hem verlichten, want ze was door satanische kracht veroorzaakt.

43. Een vrouw die aan endometriose lijdt, moet bedenken dat de hele menstruatiecyclus een man vreemd is en dat haar aandoening hem voor een raadsel kan plaatsen.

44. 14 Hoewel mijn aandoening voor jullie een beproeving was, hebben jullie me niet behandeld met minachting of afkeer. * Jullie hebben me ontvangen als een engel van God, als Christus Jezus.

45. Luchtkwaliteit en luchtverontreinigende stoffen hebben een enorme impact op de gezondheid van de longen van astmapatiënten, op iedereen met een respiratoire aandoening en op echt ieder van ons in het algemeen.

46. Maar bij Elisa werd op haar tiende een vorm van systemische sclerodermie vastgesteld — een aandoening die behalve de huid ook de nieren, het hart, de longen en het maag-darmkanaal kan aantasten.

47. Als je in het verleden last hebt gehad van epileptische aanvallen, black-outs of een medische aandoening die volgens jou kan worden beïnvloed door een telefoon, moet je een arts raadplegen voordat je het apparaat gebruikt.

48. Na de geboorte van Precious stelde een ervaren specialist op het gebied van chromosoomafwijkingen vast dat ze een zeldzame aandoening had die edwardssyndroom of trisomie 18 wordt genoemd en bij slechts één op de vijfduizend baby’s voorkomt.

49. + Als de plek dieper blijkt te zitten dan de huid en het haar op de plek geel en dun is, dan moet de priester de persoon onrein verklaren. Het is een aandoening aan de hoofdhuid of de baard.

50. 43 De priester moet hem onderzoeken, en als de zwelling door de aandoening op het kale gedeelte boven of voor op zijn hoofd roodachtig wit is en eruitziet als melaatsheid op de huid, 44 dan is de persoon melaats.