aandeel aan toonder in French

aandeel aan toonder [andelantondər] actionauporteu

Sentence patterns related to "aandeel aan toonder"

Below are sample sentences containing the word "aandeel aan toonder" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandeel aan toonder", or refer to the context using the word "aandeel aan toonder" in the Dutch - French Dictionary.

1. Een cheque aan toonder.

2. Een bevoorrecht aandeel aan de naoorlogse expansie

3. Heb een volledig aandeel aan de oogst

4. Heb je een ijverig aandeel aan het oogstwerk?

5. Zij hebben een actief aandeel aan het evangelisatiewerk.

6. Moedig allen aan zondag een aandeel aan de velddienst te hebben.

7. Hoe hebben sommigen hun aandeel aan het predikingswerk vergroot?

8. Moge Jehovah jullie persoonlijke aandeel aan deze wereldwijde actie rijkelijk zegenen.

9. Zij hebben een aandeel aan het onderwijsprogramma van deze regering.

10. Zelfs jongeren kunnen een mooi aandeel aan dit opwindende werk hebben.

11. Zou je je aandeel aan de dienst voor Jehovah willen vergroten?

12. 2 Als christenen hebben wij een aandeel aan een figuurlijk oogstwerk.

13. Ze hebben een belangrijk aandeel gehad aan de oorlogen in de geschiedenis.

14. Ze zien er allemaal naar uit een aandeel aan de vergadering te hebben.

15. Dan heb je een aandeel aan de geweldige expansie van de Koninkrijksprediking!

16. (b) In welke mate hebben veel Getuigen een aandeel aan de velddienst?

17. Ook hadden er elke maand gemiddeld 663.521 een aandeel aan de pioniersdienst.

18. Zelfs jonge kinderen kunnen een zinvol aandeel aan dit opwindende werk hebben.

19. Wij praatten altijd over de gemeente en ons aandeel aan de christelijke bediening.”

20. Moedig iedereen aan een aandeel te hebben aan de schoonmaak en het onderhoud van de Koninkrijkszaal.

21. (b) Hoe hadden christelijke vrouwen een aandeel aan de vroege verbreiding van het christendom?

22. Denk eens na over de financiële tijdreeksen, een bepaald aandeel, jouw perfecte aandeel, of een wereldwijde index.

23. (b) Wie kunnen wellicht ook een aandeel hebben aan het betonen van christelijke gastvrijheid?

24. Het bijeenbrengingswerk is in volle gang en zij willen er een aandeel aan hebben.

25. Verder het meehelpen aan de bouw van Koninkrijkszalen en ons aandeel aan het onderhouden en schoonmaken van de zaal.