aandacht schenken aan in French

aandacht schenken aan [andɑxtsxɛŋkənan] faireattentionà, prêterattentionà faireattentionà, prêterattentionà

Sentence patterns related to "aandacht schenken aan"

Below are sample sentences containing the word "aandacht schenken aan" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aandacht schenken aan", or refer to the context using the word "aandacht schenken aan" in the Dutch - French Dictionary.

1. • Wat heeft aandacht schenken aan Daniëls voorbeeld van getrouwheid u geleerd?

2. U moet geen aandacht schenken aan de grapjes van mijn man.

3. • Waarom is het belangrijk dat we aandacht schenken aan onze kleding en uiterlijke verzorging?

4. Mogen wij ’voortdurend aandacht schenken aan onszelf en aan ons onderwijs’ (1 Timotheüs 4:16).

5. Laten wij derhalve „meer dan gewone aandacht schenken aan de dingen die wij gehoord hebben”.

6. Bevrijding komt naderbij voor degenen die aandacht schenken aan de waarschuwingssignalen en die gepaste stappen ondernemen.

7. 18 Om door Jehovah gezegend te worden, moeten we dus aandacht schenken aan alle instructies die we via de christelijke gemeente ontvangen.

8. Hiervoor moeten wij nauwgezet aandacht schenken aan de evangelieverslagen en Jezus’ leven en voorbeeld geregeld tot een voorwerp van overdenking maken.

9. Dit komt doordat de toehoorders onrustig beginnen te worden, op hun horloge gaan kijken en niet werkelijk aandacht schenken aan wat hij zegt.

10. 2 Voor wij in de dienst gaan, moeten wij eerst aandacht schenken aan onze uiterlijke verschijning en de uitrusting die wij gaan gebruiken.

11. Als je laat zien dat je zijn belangen in aanmerking neemt, zal hij misschien ook welwillende aandacht schenken aan wat, naar hij nu beseft, voor jou belangrijk is.

12. Wat moet aandacht schenken aan hun boodschap Josia gestimuleerd hebben toen hij zijn veldtocht tegen valse aanbidding voerde! — Jeremia 1:1, 2; 3:6-10; Zefanja 1:1-6.

13. Indien er niet voldoende aandacht aan wordt geschonken, zou de prediker wel eens kunnen bemerken dat de toehoorders door zijn verschijning worden afgeleid, zodat zij niet werkelijk aandacht schenken aan wat hij zegt.