aan d'r in English

aan d'r [andər] her, tohe

Sentence patterns related to "aan dr"

Below are sample sentences containing the word "aan dr" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan dr", or refer to the context using the word "aan dr" in the Dutch - English Dictionary.

1. Trap haar in d'r ballen.

2. D'r tasje ligt nog thuis.

3. Zij is tien keer zoveel waard als d'r moeder.

4. Ze was vaak gestoken en d'r haar was afgesneden.

5. De sletterige partygirl is leuk totdat ze over d'r nek gaat op je schoenen.

6. Tischler drukt d'r snor als't link wordt en nu strijkt ze de eer op.

7. Hoofdklep aan, hoofdschakelaar aan.

8. We richten schade aan aan hen die aan dit leed verdienen.

9. Pas activiteiten aan de groepsgrootte aan.

10. Aan die dame aan m'n linkerzijde.

11. Kikkers pasten zich aan de woestijn aan.

12. Paulus biedt het evangelie aan aan Israël en vervolgens aan de andere volken.

13. Voer graan aan herbivoren, pesticiden aan monoculturen, chemicaliën aan grond, kip aan vissen, en de gehele agribusiness heeft eenvoudigweg gevraagd:

14. Wij hebben behoefte aan toewijding aan goddelijke beginselen.

15. Rustig aan!

16. Span aan.

17. Pak aan.

18. Benen aan.

19. Lichten aan.

20. Rustig aan.

21. Pas de informatie aan het plaatselijke gebied aan.

22. Hoofdmotor aan.

23. Kalm aan.

24. Aan wie?

25. 17 Ze brachten slachtoffers aan demonen, niet aan God,+