aan boord van in English

aan boord van [anbortvɑn] aboard

Sentence patterns related to "aan boord van"

Below are sample sentences containing the word "aan boord van" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan boord van", or refer to the context using the word "aan boord van" in the Dutch - English Dictionary.

1. Hij was commandant aan boord van de onderzeeboot Hr.

2. Eén van de piraten is aan boord van de starboard helikopter.

3. We wachten op bericht van het team aan boord van de Acheron.

4. Dit is niet de eerste keer dat NRK aan boord van een schip was.

5. Ik ben bereid om de Chinese zeelui... aan boord van onze ijsbreker te laten gaan.

6. Dodelijke wapens bevinden zich tevens aan boord van met kruisraketten uitgeruste onderzeeërs, vliegkampschepen en andere oorlogsbodems.

7. Ik herinnerde hen aan de woorden van president Young: ‘We zijn aan boord van het oude schip Zion.

8. Of aan boord van een schip kunnen gaan en naar Boston zeilen... waarheen de Company niet durft te gaan.

9. Dus gingen wij aan boord van een boot, en het duurde niet lang of wij beleefden een onvergetelijk avontuur.

10. Vier maanden nadat wij op Tahiti waren aangekomen, gingen wij aan boord van een klein zeilschip, volgeladen met gedroogde kokosnoten.

11. Je komt aan boord van m'n boot vaart mee over de oceaan en zet het hart van Te Fiti terug.

12. Dit verdrag werd ontwikkeld toen in de jaren 1980 een groeiende onrust groeide over de veiligheid aan boord van schepen.

13. Eén van die voorschriften was dat er voortaan voldoende reddingsboten aanwezig moesten zijn voor alle passagiers aan boord van een schip.

14. Met z’n drieën liepen ze heel wat kilometers, en toen gingen ze aan boord van een boot die naar Griekenland ging.

15. Dit betekent dat men toestemming moet hebben om kaden op te gaan en toestemming om aan boord van schepen te gaan.

16. Hij en 275 anderen zijn aan boord van een schip dat worstelt met de Euraquilo — de ergste stormwind op de Middellandse Zee.

17. Tijdens de oefeningen stapten de Ohka-piloten aan boord van een Zero en doken van ongeveer zes kilometer hoogte op het doel af.

18. Edelachtbare, we verhuizen naar de dood-in-verstek ongeldig ingediend na Oliver's verdwijning op zee Aan boord van de Queen's gamma vijf jaar geleden

19. Het zal voor een christelijke zendeling eenvoudig zijn geweest om in een noordelijke haven van de Rode Zee aan boord van een schip te gaan dat naar India voer.

20. Aan boord van het schip was hij er al snel achtergekomen dat de kapitein van hem verwachtte dat hij aan hun wilde levensstijl deelnam als ze in een haven aanlegden.

21. (78) Een kerklid dat zich aan het woord van wijsheid houdt, bidt voor de kracht om zich met een touw aan boord van een schip te kunnen hijsen, en krijgt die ook.

22. Behalve de vele gevangenen waren er ook een aantal vrouwen en kinderen aan boord van de vloot, die allen het beste moesten maken van dit gedwongen nieuwe „thuis”, duizenden kilometers van hun geboorteland vandaan.

23. Toen ik aan boord van de USS West Virginia werkzaam was, waren ze op zoek naar een officier die Portugees sprak. Ze hadden iemand nodig die drie weken voor de Braziliaanse marine wilde werken.

24. Zoals door de illustratie duidelijk wordt gemaakt, zou het haastig verlaten van een in gevaar verkerend schip door in een onveilige reddingsboot te stappen, net zo gevaarlijk zijn als aan boord van een zinkend schip blijven.