aan het in English

aan het [anət] the, tothe

Sentence patterns related to "aan het"

Below are sample sentences containing the word "aan het" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan het", or refer to the context using the word "aan het" in the Dutch - English Dictionary.

1. Denk bijvoorbeeld nog eens aan het scenario aan het begin.

2. Aan het water.

3. Ze waren gebaren aan het maken, ze waren aan het rondrennen.

4. Denk eens terug aan het voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk.

5. Hondjes aan het slaan.

6. Handen aan het stuur?

7. Daar aan het eind.

8. Altijd aan het zeuren.

9. Doorgeven aan het hoofdkwartier.

10. Denk aan het schaakspel.

11. Bier aan het IJzerfront.

12. Ik dacht aan het café.

13. Ben je aan het bevallen?

14. Niet aan het speelgoed komen

15. Als ik aan het Boek van Mormon denk, denk ik aan het woord macht.

16. „Vasthoudend aan het getrouwe woord”

17. met Jehovah aan het hoofd.’

18. Hij staat aan het roer.

19. Je leven aan het redden.

20. Hij zat aan het hek.

21. Komaan, vagina, aan het werk.

22. Niemand zit aan het stuur.

23. Ik was aan het studeren.

24. Ik ben aan het werk!

25. Ik ben aan het winnen.

26. Ben je aan het mediteren?

27. God staat aan het roer

28. Hij is aan het snikken.

29. Niet aan het geweer komen.

30. je bent aan het pruilen.

31. Een dag aan het strand

32. Nooit herrie aan het schoppen.

33. Denk eens aan het tweede gezin uit het raadsel dat aan het begin werd verteld.

34. Houd altijd vast aan het geloof en aan het licht dat je al hebt ontvangen.

35. Ze rukken niet aan het touw.

36. Zet je hersens aan het werk.

37. Je bent hard aan het leren.

38. Hij was niet aan het stelen.

39. Ben je komkommers aan het planten?

40. Hij zit vast aan het prikkeldraad.

41. 50 De kringopziener rapporteert zijn velddienst aan het eind van elke maand rechtstreeks aan het bijkantoor.

42. Wetenswaardigheid: Een byssusdraad is hard aan het ene uiteinde en zacht en rekbaar aan het andere.

43. Geneeskunde is kennis aan het werk.

44. Wat ben je aan het doen?

45. Ze is eten aan het halen.

46. Waarover zijn jullie aan het smoezen?

47. Ik ga maar's aan het werk.

48. Je was bommen aan het maken.

49. Ik was niet aan het schreeuwen.

50. Denk nog eens aan het gezagsaspect.