aan de achterkant in English

aan de achterkant [andəɑxtərkɑnt] attheback behind

Sentence patterns related to "aan de achterkant"

Below are sample sentences containing the word "aan de achterkant" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan de achterkant", or refer to the context using the word "aan de achterkant" in the Dutch - English Dictionary.

1. Neem de trap aan de achterkant.

2. Kun je de chauffeur vragen ons aan de achterkant op te pikken?

3. Deze is gemaakt van een helft van een Starbucks- beker met een zegel en mijn thuisadres aan de achterkant.

4. Er zijn vele vormen van blindheid waarbij de fotoreceptoren, onze lichtsensoren aan de achterkant van ons oog, zijn verdwenen.

5. 4 Als de druk toeneemt, raken de gevoelige zenuwvezels aan de achterkant van het oog beschadigd, wat glaucoom of uitval van het gezichtsvermogen veroorzaakt

6. Het viel me alleen op toen ik de schedel af had dat de ijzerdraad die ik had gebruikt om hem vast te houden aan de achterkant uitstak, daar waar de wervelkolom zou zitten.

7. Toen in 1952 het Bethelhuis in Elandsfontein werd gebouwd, vereiste de wet dat er aan de achterkant een apart gebouw zou komen voor de huisvesting van de zwarte en gekleurde broeders.