aan haar in English

aan haar [anhar] her, tohe

Sentence patterns related to "aan haar"

Below are sample sentences containing the word "aan haar" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan haar", or refer to the context using the word "aan haar" in the Dutch - English Dictionary.

1. Ik twijfel aan haar loyaliteit.

2. Ze heeft veel aan haar hoofd.

3. Je doet me aan haar denken.

4. Ze had kanker aan haar eierstokken.

5. Ze bedacht't concept aan haar keukentafel.

6. Jij doet me aan haar denken.

7. Waarom zit ik aan haar vast?

8. door Jehovah’s oordeel aan haar eind.

9. Ze heeft een hoop aan haar hoofd.

10. Ze wil je aan haar kant krijgen.

11. Daarna gaf ze ze aan haar contactpersoon.

12. 'Een beschaving kent men aan haar gevangenen.'

13. Wat, sta jij ook aan haar kant?

14. Er is voor God niets aanvaardbaars aan haar.

15. " Beloof alles aan haar, " " Beloof haar alles " enzovoort.

16. Ik zocht iets wat me aan haar herinnerde.

17. 17 Esther bleef gehoorzaam aan haar pleegvader, Mordechai.

18. Je denkt aan haar en bla bla bla.

19. Ik heb aan haar, deze verstuiking te danken.

20. Ze voegt een locatie-extensie toe aan haar campagne.

21. Ik ben door een voormalige zendingscollega aan haar voorgesteld.

22. Het was het enige aandenken aan haar geliefde man.

23. Jullie overheid is trots op het bloed aan haar handen.

24. Ik heb nog wel herinneringen aan haar in het zand.

25. Hanna hechtte echter duidelijk waarde aan haar band met Jehovah.

26. En één met wat vlees aan haar beenderen, in Godsnaam.

27. Misschien zal ik een donatie geven aan haar favoriete doel.

28. We zweren trouw aan haar met een zoenoffer van vlees...

29. Mei-Yi draagt dit nummer op aan haar pasgetrouwde vrienden.

30. Onze wijze van ontwikkeling heeft niet voldaan aan haar beloften.

31. 3 Zelfs een jakhals laat haar jongen aan haar tepels drinken.

32. 'Als oude man, zal ik ze niet aan haar lot overlaten.

33. Nu besef ik dat die zegen aan haar te danken was.

34. Waarom zou de prinses in het geheim aan haar tante schrijven?

35. Nog even en je hele dag is zonder te denken aan haar.

36. Ze heeft de wereld aan haar voeten omdat ze van adel is.

37. Oma kreeg altijd pijn aan haar knieën als ze te lang moest staan.

38. Zou ze, in gehoorzaamheid aan haar vader, opdracht geven het kind te doden?

39. Uiteindelijk onderging Sara enkele operaties aan haar oren en kon daarna goed horen.

40. Uw vrouw moet erg blij zijn dat u weer aan haar zijde staat.

41. ‘Toen we door een moeilijke periode gingen, vertelde mijn vrouw dat aan haar ouders.

42. 11 want je zult gevoed worden aan haar troostende borst en helemaal verzadigd worden

43. En toen ze daar genoeg van had, heeft ze hen aan haar draken gevoerd.

44. Jaren geleden zat de familie van een klein bejaard Deens vrouwtje aan haar bed.

45. „We besteden enkele zaterdagen en doordeweeks enkele middagen aan het werken aan haar huis.”

46. Na de dienst ging ze lesgeven aan haar jeugdwerkklas, en ik ging naar de zondagsschool.

47. „Niemand mocht uit haar beker drinken, aan haar tafel eten of op haar stoel zitten.”

48. Ondanks tegenstand van haar familie is ze God jarenlang trouw gebleven, tot aan haar dood.

49. Zo geeft een moeder immunoglobulinen door aan haar kind en verschaft het daarmee waardevolle immuniteit.

50. Ze kwam haar middelbareschooldiploma laten zien aan haar grootvader, die al een tijdje invalide was.