aan de grond raken in English

aan de grond raken [andəxrɔntrakən] sink

Sentence patterns related to "aan de grond raken"

Below are sample sentences containing the word "aan de grond raken" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan de grond raken", or refer to the context using the word "aan de grond raken" in the Dutch - English Dictionary.

1. Haal ze neer voordat ze de grond raken.

2. Als je voeten de grond raken, bel me dan.

3. In het moment waarop alle vier de hoeven de grond niet raken.

4. En dan ren ik zo snel dat mijn voeten de grond niet meer raken.

5. Ik zat aan de grond.

6. Ze raken verslaafd aan internet.

7. Ze knagen aan de uitgedroogde grond

8. Afwezig behandeling leek aan te raken.

9. Hij heeft haar aan de grond gezet.

10. Omdat we emotioneel gehecht raken aan onze ideeën.

11. Zijn schip liep aan de grond bij Hawaii.

12. Intussen zitten echte Amerikanen compleet aan de grond.

13. Als een beginneling bij het testen van zijn vleugels op de grond valt, kan hij bedekt raken met zaden.

14. De wip aan jouw zijde crasht op de grond.

15. Doordat overirrigatie te veel zout aan de grond toevoegt.

16. Ik offer aan deze grond deze gin.

17. Als de jonge vogel de grond dreigt te raken, schiet de moeder omlaag tot onder hem en draagt hem ’op haar wieken’.

18. Heb niet het lef om mij aan te raken.

19. Door je aan te raken, kon ze jouw gevoelens beheersen.

20. Ze strekte haar hand uit om de mantel van de Heiland aan te raken.

21. Mijn hete lippen wenst om uw zachte lippen aan te raken.

22. Mijn broers en ik raken onze tenen aan, en we dansen.

23. Merk op dat elke chip transportband ondersteuning schroeven of vierkante haken niet moeten worden raken de grond tot na de herverdeling procedure voltooid is

24. Zij staan voor de persoonlijke keuze om elkaar letterlijk en figuurlijk aan te raken.

25. Aan de geur te ruiken, gaat die storm ons raken voor we terug zijn.