aan de schouder brengen in English

aan de schouder brengen [andəsxɑudərbrɛŋən] level

Sentence patterns related to "aan de schouder brengen"

Below are sample sentences containing the word "aan de schouder brengen" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan de schouder brengen", or refer to the context using the word "aan de schouder brengen" in the Dutch - English Dictionary.

1. Ze draaien zich om en wandelen schouder aan schouder weg, terwijl ze opgaan in hun dagdroom.

2. We dienen Jehovah „schouder aan schouder” met onze vele getrouwe broeders en zusters (Zefanja 3:9).

3. En zij zullen uw zonen aan de boezem naar u brengen, en op de schouder zullen zij uw eigen dochters dragen” (Jesaja 49:22).

4. Hij liep op de jonge man af en raakte zachtjes zijn schouder aan.

5. De miljoenen die de grote schare vormen, werken nu schouder aan schouder met hen samen om het werk gedaan te krijgen (Zefanja 3:9).

6. Smeer wat op je schouder.

7. De schouder is een kogelgewricht verbinding.

8. Een bezoek brengen aan de wapenvereniging.

9. Schouder om op te huilen.

10. Hou'm stevig tegen je schouder.

11. „Ik [zal] volken tot een zuivere taal doen overgaan, opdat zij allen de naam van Jehovah aanroepen, ten einde hem schouder aan schouder te dienen.” — ZEFANJA 3:9.

12. Je moet op m'n schouder letten.

13. „Dan zal ik volken tot een zuivere taal doen overgaan, opdat zij allen de naam van Jehovah aanroepen, ten einde hem schouder aan schouder te dienen.” — ZEFANJA 3:9.

14. Ik besloot uiteindelijk om voorzichtig zijn schouder aan te duwen, in de hoop hem wakker te maken.

15. Zij zouden God „zij aan zij” (WV) dienen, „eendrachtig” (Luther-vertaling), „met een eenparigen schouder” (Statenvertaling).

16. Mark, die als zendeling in Oost-Afrika heeft gediend, vertelde: „Door schouder aan schouder met onze broeders en zusters samen te werken, ontstaat er een band die onverbrekelijk is.”

17. Ik ga dus 5y aan de andere kant brengen.

18. Er zit een vlinder op je schouder.

19. Of een bezoek aan een gynaecoloog brengen.

20. In overeenstemming met deze woorden verenigde Jehovah in 1919 zijn gezalfde dienstknechten, gaf hun als het ware „één hart”, opdat zij hem „schouder aan schouder” zouden dienen (Zefanja 3:9).

21. Oe lading brengen we later aan land.

22. En twee maanden later, wanneer de algemene fabriek opende en honderden nieuwe werkers, blanken en zwarten, binnenstroomden om de faciliteit voor de eerste keer te bekijken, werden ze ontvangen door 16 voormannen, blank en zwart, ze stonden schouder aan schouder.

23. Hier wijst hij naar een zeldzame Zwart- Schouder- wouw.

24. 22 Dan mag mijn arm* van mijn schouder vallen,

25. Als ze over je schouder keken, zou je niet terugschrikken.