aan je in English

aan je [anjə] thee, tothee, toyou, tothee thee, tothee, toyou, you toyou, you

Sentence patterns related to "aan je"

Below are sample sentences containing the word "aan je" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan je", or refer to the context using the word "aan je" in the Dutch - English Dictionary.

1. Denk aan je stiefzus.

2. Ik denk constant aan je.

3. Een ode aan je navel.

4. Ik moest aan je denken.

5. Houd je aan je normen.

6. „Blijf aan je vaardigheden werken”

7. Ik ga aan je twijfelen

8. Het ligt aan je nagels.

9. Denk aan je eigen keuzes.

10. Alvin, denk aan je manieren.

11. Aan je conditie werken helpt.

12. Hem verraden aan je vriendje.

13. Sorry dat ik aan je twijfelde.

14. Schenk voortdurend aandacht aan je onderwijs

15. Zit niet steeds aan je computer.

16. Ik ben aan je gewend geraakt.

17. Je houdt vast aan je waandenkbeeld.

18. We dachten veeleer aan je papa.

19. Rome zal aan je voeten liggen!

20. Denk eens even aan je lievelingssprookje.

21. Geef die brief aan je mama.

22. Heb je iets aan je ogen?

23. Zo hebben we niks aan je.

24. Is er iets anders aan je?

25. Geef zijn bloed aan je voorouders.

26. Is het gerelateerd aan je geldproblemen?

27. Denk aan je favoriete boek of film.

28. Ja?... terwijl ik zuig... aan je... teen

29. Ik heb nooit aan je intelligentie getwijfeld.

30. Schenk aandacht aan je „kunst van onderwijzen”

31. Geef dit maar door aan je commandoketen.

32. Heb je ooit aan je floss geroken?

33. Er worden eisen aan je denkvermogen gesteld.

34. Jij komt heel naar aan je einde.

35. We zullen aan je smoesjes moeten werken.

36. Mijn dienst aan je vader was anders.

37. Geef de aardappels door aan je tante.

38. Kaneel herinnerde je aan je oma's taart.

39. Ik blijf voor altijd aan je zijde.

40. Tip: Je kunt Databesparing toevoegen aan je instellingenbalk.

41. Denk aan je vaatwasser of je t-shirt.

42. Je moet geen geld lenen aan je vrienden.

43. Ik moet een harde boodschap aan je overbrengen.

44. Je vertelt toch niks aan je moeder, hè?

45. Ik vecht tot de dood aan je zijde.

46. Ik maak nu definitief een einde aan je.

47. Zie jij een juichende menigte aan je deur?

48. ‘Ik zal een eind maken aan je prostitutie’

49. Ik wil een bod doen aan je mannetje

50. Alles wat aan je vreet, wat is dat?