aan alle kanten in English

aan alle kanten [anɑləkɑntən] oneveryside

Sentence patterns related to "aan alle kanten"

Below are sample sentences containing the word "aan alle kanten" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan alle kanten", or refer to the context using the word "aan alle kanten" in the Dutch - English Dictionary.

1. Kom op, deze zaak stinkt aan alle kanten naar Rabbit.

2. 10 Hij breekt mij aan alle kanten af tot ik instort.

3. 20 tot 30 kneuzingen aan alle kanten... inclusief verdedigingswonden aan de handen en onderarmen.

4. De stad is, met uitzondering van de noordzijde, aan alle kanten omgeven door diepe valleien.

5. Dan stopte ik een zonnebril in mijn baard, aan alle kanten haar, en ik zei dan

6. De poorten aan alle kanten van de stad, één voor elke stam, vormen een goede illustratie van openheid.

7. Dan stopte ik een zonnebril in mijn baard, aan alle kanten haar, en ik zei dan Ik heb geen stinkend vliegbrevet nodig.

8. Net onder het oppervlak van deze discussies, waar de passie aan alle kanten vanaf spat, liggen grote vragen van moraalfilosofie. Vragen over gerechtigheid.

9. 37 Ja, zij werden aan alle kanten aangevallen en gedood en verdreven, totdat zij in het westen en in het noorden waren verstrooid, totdat zij de wildernis hadden bereikt, die Hermounts werd genoemd; en het was dat deel van de wildernis dat onveilig werd gemaakt door wilde en vraatzuchtige dieren.