aan hem in English

aan hem [anhɛm] him, tohim

Sentence patterns related to "aan hem"

Below are sample sentences containing the word "aan hem" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan hem", or refer to the context using the word "aan hem" in the Dutch - English Dictionary.

1. En aan hem.

2. Twijfel knaagt steeds aan hem.

3. Damien is erg aan hem gehecht.

4. Blijf aan hem plakken zoals lijm!

5. Ze is erg toegewijd aan hem.

6. Heb je je eer aan hem gegeven?

7. Qutuz waarschuwde hen tegen verraad aan hem.

8. De noodprocedures waren aan hem niet besteed!

9. Ik zou nooit mijn auto aan hem uitlenen.

10. Volgens mij ontbreekt er het nodige aan hem.

11. 17 De herinnering aan hem vergaat van de aarde

12. Vond hij dat zij niet aan hem onderworpen was?

13. Ik geef elke dag jouw vooruitgang aan hem door.

14. Ik dacht constant aan hem, zelfs tijdens de vergaderingen.

15. Dat heeft iedereen, zeker ik, aan hem te danken.

16. Misschien kan ze niet aan hem: dat is niet zo.

17. + Aan hem komt de eer toe, voor altijd en eeuwig.

18. Samantha: Nee, hij zei dat die aan hem gegeven was.

19. En door te bidden kun jij alles aan hem vertellen.

20. Dat je dat geld van pastoor Bob aan hem gaf...

21. Je hoort het niet aan hem, maar het is waar.

22. Er werden altaren en tempels gebouwd en offers aan hem gebracht.

23. De arts vroeg aan hem: „En ben je het hiermee eens?”

24. Moet ik nog iets weten... voor ik lichaamloos aan hem ben overgeleverd?

25. Ik raakte emotioneel aan hem gehecht en mijn leven draaide om hem.

26. David redeneerde dat het niet aan hem was om in te grijpen.

27. Wat is er mis mee om Gao's terrein aan hem te geven?

28. Er is iets verdrietigs aan hem, dat schrikt me een beetje af.

29. Twee profeten uit het Oude Testament, Mozes en Elia, verschenen aan Hem.

30. Ik antwoordde dat een engel van God het aan hem had geopenbaard.

31. Je ziet het niet aan hem, maar deze hond heeft veel in zich.

32. 44 Hij zal aan jou lenen, maar jij zult niets aan hem lenen.

33. 11 Toen verscheen Jehovah’s* engel aan hem, aan de rechterkant van het reukofferaltaar.

34. We hebben Jehovah’s hulp nodig om onze opdracht aan hem na te komen.

35. Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat wij ons leven aan hem opdragen.

36. Maar die man kan ons...... geen onderdak of eten geven.We hebben niets aan hem

37. In plaats daarvan legde ze onbeschroomd maar respectvol aan hem uit wat de feiten waren.

38. Doen wij dit, dan tonen wij onze oprechte toewijding aan hem als de Universele Soeverein.

39. Door dat te doen, tonen we onze oprechte toewijding aan hem als de Universele Soeverein.

40. Vele jaren daarvoor had Jakobs broer Esau zijn eerstgeboorterecht aan hem verkwanseld voor een linzegerecht.

41. „Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die vraagt om de belasting, de belasting.”

42. En dus pakte de Dood een steen uit de rivier en gaf die aan hem.

43. Satan trok de beweegreden in twijfel waarmee Jehovah’s schepselen zich aan Hem onderwierpen en Hem dienden.

44. „Niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen.” — JOHANNES 7:30.

45. Nu, hiervoor God, deze heilige pater dominee, is Al onze hele stad veel gebonden aan hem.

46. Ik ben vastbesloten loyaal aan hem te blijven, maar gevoelens van eenzaamheid maken me vaak neerslachtig.”

47. (Psalm 65:2) Spreek tot Jehovah over de kwestie, en laat het dan verder aan hem over.

48. 16 En voorts, Ik zal een teken stellen aan hem die tegen u en uw nageslacht strijdt.

49. Jullie hebben Savage niet gepakt, maar jezelf en je krachten aan hem onthuld, waardoor het verrassingselement weg is.

50. Het was een Israëliet dus toegestaan zulke dieren aan hem te geven of te verkopen (Deuteronomium 14:21).