aan de overkant van in English

aan de overkant van [andəovərkɑntvɑn] opposite opposite across, beyond, ontheothersideof

Sentence patterns related to "aan de overkant van"

Below are sample sentences containing the word "aan de overkant van" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan de overkant van", or refer to the context using the word "aan de overkant van" in the Dutch - English Dictionary.

1. In het huis aan de overkant van de straat.

2. De kerk is juist aan de overkant van de straat.

3. Die verklaring van de buren aan de overkant van het gangpad... vond ik erg overtuigend.

4. 5 Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.

5. Aan de overkant van het Kanaal in Engeland werd in februari 1685 een katholiek koning.

6. Op een avond bracht ze iets naar een buur aan de overkant van de straat.

7. Je krijgt je eigen hut en aan de overkant van de Smalle Zee een huis met bedienden.

8. Mijn vrouw stond aan de overkant van de straat en gaf Cooper een teken dat hij over moest steken.

9. Tijdens de bespreking verzamelden zich een aantal politieagenten, brandweerlieden en ambulancehulpverleners bij een bushalte aan de overkant van de straat.

10. Later werd de huidige terminal gebouwd aan de overkant van de startbaan en de luchthaven kreeg de naam: Jomo Kenyatta International Airport.

11. Aan de overkant van de haven en bijna onder de brug, op Bennelong Point, staat Sydneys in het oog springende operagebouw.

12. En we krijgen de verzekering dat het stokbrood vanochtend vroeg in een winkeltje aan de overkant van het zendelingenhuis is gebakken.

13. Ons is ter gehore gekomen dat een klein deel van de Perzische schepen schuilt voor de storm... net aan de overkant van de zeestraat.

14. Dit betekende dat hij door het Jordaandal tot beneden de zeespiegel afdaalde totdat hij ’de grenzen van Judea aan de overkant van de Jordaan’ bereikte (Markus 10:1).

15. Tot haar grote verbazing zag ze aan de overkant van het dal een huis met glanzende, gouden ramen, en ze besefte al gauw dat het haar eigen huis was!

16. Op een munt uit de vierde eeuw voor onze jaartelling staat een vergelijkbare omschrijving, waarin de Perzische regeerder Mazaeus de regeerder wordt genoemd van de provincie „aan de overkant van de Rivier”.

17. In de veronderstelling dat hun broeders aan de overkant van de Jordaan een daad van afval hadden bedreven, maakten de westelijke stammen zich op om tegen de ’opstandelingen’ ten strijde te trekken.