aan boord gaan in English

aan boord gaan [anbortxan] embark

Sentence patterns related to "aan boord gaan"

Below are sample sentences containing the word "aan boord gaan" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan boord gaan", or refer to the context using the word "aan boord gaan" in the Dutch - English Dictionary.

1. „Je kunt niet gewoon een kade oplopen, een loopplank opgaan en aan boord gaan van een schip”, zegt de 32-jarige Peter, een voormalig zeeman.