aan hun in English

aan hun [anhɵn] them, tothem them, tothem them, tothem them, tothem

Sentence patterns related to "aan hun"

Below are sample sentences containing the word "aan hun" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan hun", or refer to the context using the word "aan hun" in the Dutch - English Dictionary.

1. Denk aan hun boogschutters.

2. Eindelijk een eind aan hun zuchten!

3. Grootmoeders geven graag spullen aan hun kleinkinderen.

4. Uiteindelijk draagt dat bij aan hun waarden.

5. De Goden vechten aan hun zijde, Sire.

6. Anderen stellen haar trots aan hun ouders voor.

7. Hoe zijn de schepen aan hun naam gekomen?

8. Veel wandelaars zijn zo aan hun eind gekomen.

9. Fernando, een blinde man, zegt: ‘Ik heb geleerd personen te herkennen aan hun stem, soms zelfs aan hun manier van lopen.’

10. en wie Jehovah verlaten, zullen aan hun eind komen.

11. * De activiteiten aan hun eigen omstandigheden aan te passen.

12. Alle staten houden hardnekkig vast aan hun veronderstelde zelfbeschikkingsrecht.

13. ’MIJN OGEN ZIJN AAN HUN EIND GEKOMEN IN TRANEN’

14. Ze gaan als ze plak aan hun tanden hebben.

15. 13. (a) Hoe gaven Jozefs halfbroers lucht aan hun haatgevoelens?

16. Ouders besteden hun tijd, geld en energie aan hun kinderen.

17. Maar vijanden maakten al gauw een eind aan hun werk.

18. Jongemannen maten vaker hun voldoening af aan hun eigen orgasme.

19. Wat zal echtparen helpen zich aan hun huwelijksgelofte te houden?

20. Sommige ouders lezen de bijbel aan hun pasgeboren baby voor.

21. Mijn alchemisten sleutelen voortdurend aan hun recept voor olie van vitriool.

22. Aan hun levensgeschiedenis kunnen wij zien welke goede resultaten dat heeft.

23. Moedig alle verkondigers aan hun velddienstbericht over december in te leveren.

24. • Hoe moedigde Jezus anderen aan hun gedachten onder woorden te brengen?

25. Kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos — ook allemaal alomtegenwoordig.

26. Vroeger... gaven ouders een gouden varken aan hun dochters als huwelijksgeschenk.

27. Een soort nostalgische voorliefde: ze doen hen aan hun jeugd denken.

28. Vraag ze hun lijst of tekening aan hun ouders te tonen.

29. Je kent misschien mensen die aan hun mobiele apparaten verslaafd zijn.

30. Ze hebben het vast aan hun schoenen hier mee naartoe genomen.

31. De ingenieurs op de 15de verdieping werken niet meer aan hun deeltjesmachine.

32. 2 terwijl hun zonen denken aan hun altaren en hun heilige palen*+

33. Ouders kunnen verhalen uit hun leven aan hun kinderen en kleinkinderen vertellen.

34. „Homo’s kunnen niks aan hun seksuele voorkeur doen; ze zijn zo geboren.”

35. Zij streden met hulp van boven, want God was aan hun zij.

36. De Bijbel moedigt jongeren aan hun „denkvermogen” te ontwikkelen (Spreuken 1:4).

37. Ouders moeten aandachtig luisteren naar „Ouders die vreugde beleven aan hun kinderen”.

38. Laten we drie redenen bekijken om aandacht aan hun behoeften te besteden.

39. Dit is de recreatieruimte, waar de bewoners aan hun sociale vaardigheden werken.

40. Sommigen hebben moeten bezuinigen om zich aan hun budget te kunnen houden.

41. □ Wat is de kostbaarste erfenis die ouders aan hun kinderen kunnen doorgeven?

42. Jezus moedigde mensen aan hun motieven te analyseren en hun gevoelens te onderzoeken.

43. Voor het mediteren gaven ze de meeste stickers aan hun beste vriend(in).

44. Spoor allen ertoe aan hun velddienstrapport over oktober komend weekend in te leveren.

45. Ze haastte zich naar hem, streelde hem, en snel einde aan hun brieven.

46. (Moedig de cursisten aan hun antwoorden op deze vraag in praktijk te brengen.)

47. Snij deze af en stuur ze naar Livia. Als aandenken aan hun liefde.

48. Sommige mensen worden niet gestraft als ze de wet aan hun laars lappen.

49. Op een militante minderheid na, hielden de meeste wederdopers aan hun pacifistische beginselen vast.

50. Er kwam'n groep dansers uit Bali over, met bellen aan hun enkels en zo.