aan jullie in English

aan jullie [anjɵli] toyou, you

Sentence patterns related to "aan jullie"

Below are sample sentences containing the word "aan jullie" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan jullie", or refer to the context using the word "aan jullie" in the Dutch - English Dictionary.

1. Wat is het beste aan jullie huwelijk?

2. Ik laat het aan jullie oordeel over.

3. We gaan zo veel geld verdienen aan jullie.

4. want de zoete wijn gaat aan jullie mond voorbij.

5. Aan jullie kant van de stad zitten de beste winkels.

6. Als jullie echte Smurfen waren, onttrok ik extract aan jullie.

7. Er verschijnen politieverslagen waardoor de mensen aan jullie gaan twijfelen.

8. Dus het is aan jullie, of jullie soldaten blijven of verliezers zijn.

9. Ze heeft haast haar hele leven, aan jullie kinderen en mij opgeofferd.

10. Ik persoonlijk denk dan aan jullie — de edele jongeren van de kerk.

11. Jullie zijn allemaal begonnen aan jullie eigen heerlijke reis terug naar je hemelse huis!

12. En: ‘We gaan ons plan uiteraard eerst aan jullie voorleggen en jullie instemming vragen.

13. Zie het als'n bijdrage aan jullie grote taak tegen de communisten in de jungle.

14. 7 Zijn zij het niet die de goede naam lasteren die aan jullie gegeven is?

15. Het is een geweldige eer voor mij om dit eerst aan jullie te kunnen laten zien.

16. (Gelach) Terwijl ik dit aan jullie vertel, besef je allicht dat ik me dit zeer goed herinner.

17. 14 Jullie mogen geen brood eten, geen geroosterd graan en geen nieuw graan tot die dag, totdat jullie het offer aan jullie God hebben gebracht.

18. + 5 “Ik heb jullie 40 jaar lang door de woestijn geleid,+ en in al die tijd zijn de kleren die jullie droegen en de sandalen aan jullie voeten niet versleten.

19. Diarree is wereldwijd de tweede grote kindermoordenaar en aan jullie allemaal is gevraagd om je druk te maken over dingen als hiv/aids of tbc of mazelen, maar diarree doodt meer kinderen dan al die drie dingen bij elkaar.

20. 23 Want wat ik van de Heer heb ontvangen, heb ik ook aan jullie doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht+ waarin hij verraden zou worden een brood nam, 24 een dankgebed uitsprak, het brak en zei: ‘Dit betekent mijn lichaam,+ dat voor jullie is.