aan flarden gescheurd in English

aan flarden gescheurd [anflɑrdənxəsxørt] tattered

Sentence patterns related to "aan flarden gescheurd"

Below are sample sentences containing the word "aan flarden gescheurd" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan flarden gescheurd", or refer to the context using the word "aan flarden gescheurd" in the Dutch - English Dictionary.

1. Ze werden aan stukken gescheurd.

2. Scheurt je mama's hoofd aan flarden.

3. Hij schoot bijna mijn knieën aan flarden.

4. De achterkant is aan flarden geschoten.

5. Maar zij scheurden mijn vlees niet aan flarden.

6. In Guadalcanal is m'n blaas aan flarden geschoten.

7. De inrichting is aan flarden en het personeel is knorrig

8. Flarden van mensen bestaan niet.

9. Epitheel lijkt gescheurd.

10. Je broek is gescheurd.

11. Je jurk is gescheurd.

12. Ze hebben de boel aan flarden geschoten toen ik er niet was.

13. Je hemd is gescheurd, Paolo.

14. Ledemaat voor ledemaat uit elkaar gescheurd.

15. Hij had alleen een gescheurd shirt aan dat tot op zijn knieën kwam.

16. Behalve een gescheurd shirt dat tot op zijn knieën kwam, had hij niets aan.

17. Gezien Mr Jackson zijn kniebanden heeft gescheurd..

18. Het is voorbij argument dat het Agentschap nu is kreupel en zijn reputatie aan flarden.

19. Je hebt 5 seconden om me het geld te tonen of ik schiet je echtgenoot aan flarden.

20. Die vrijdag werd de voorhang van de tempel in tweeën gescheurd.

21. Van veel papyrusdocumenten waren slechts flarden over toen ze te koop werden aangeboden.

22. Er is een pagina gescheurd uit de notitieboek van een dode verslaggever.

23. De meniscus van kraakbeen tussen het bot was helemaal gescheurd en het bot zelf was verbrijzeld.

24. Toen het evacuatiebevel voor het gebied waarin de Koninkrijkszaal was gelegen werd opgeheven, keerden de broeders terug en troffen een scheef, gescheurd en beschadigd gebouw aan.

25. Wanneer de cel zich klaar voelt om te gaan, worden de chromosomen van elkaar gescheurd.