aan 'r in English

aan 'r [anər] her, tohe

Sentence patterns related to "aan r"

Below are sample sentences containing the word "aan r" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan r", or refer to the context using the word "aan r" in the Dutch - English Dictionary.

1. JIJ GAAT R AAN

2. Die jongens zochten naar ene R en R.

3. Quads " R " Us?

4. En een R rollen.

5. R 55: Giftig voor dieren.

6. Hoogachtend, professor R. Geller.

7. Wij stellen voor Alan R.

8. Het antwoord begint met een " r ".

9. Vanaf dit spreekgestoelte heeft Eliza R.

10. R 30: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

11. Zwakke werkwoorden worden onderverdeeld in vier categorieën: Eerste vervoeging: werkwoorden die eindigen op -a(r), -ā(r) in de tegenwoordige tijd.

12. Zet de volgende onafgemaakte uitspraak van ouderling Jeffrey R.

13. R 4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

14. R 9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

15. Overweeg het volgende citaat van ouderling Jeffrey R.

16. We begonnen met R&D in 2006.

17. We begonnen met R& amp; D in 2006.

18. Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Bruce R.

19. In een wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden vertelde ouderling Jeffrey R.

20. Laat een cursist de volgende citaten van ouderling Jeffrey R.

21. Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Bruce R.

22. ♫ Wat zit hen nog dwars bij de R-I-A-A?

23. (102) Leden van de kerk in Arizona (VS) geven Enrique R.

24. Wat deden de wandelaars in de toespraak van ouderling Jeffrey R.

25. R 66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.