aan 'm in English

aan 'm [anəm] him, tohim

Sentence patterns related to "aan m"

Below are sample sentences containing the word "aan m" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan m", or refer to the context using the word "aan m" in the Dutch - English Dictionary.

1. Waarom moedig je ' m aan?

2. M' n school niet, m' n huwelijk niet

3. Grogan was niet meer.Hij had m' n vader gedood, m' n zus verkracht en vermoord, m' n ranch platgebrand, m' n hond doodgeschoten en m' n bijbel gestolen

4. Gimpo heeft twee start- en landingsbanen (3600 m×45 m & 3200 m×60 m), twee passagiersterminals, en een vrachtterminal.

5. " Aan Paardenkop, met liefs van Geoffrey Dickens, M. P. "

6. Voor neurologische verwondingen, raad ik de M.5 neuraal net aan.

7. M' n collectie erotica

8. M. Macon werd overgeplaatst.

9. Belazer m' n vriend niet

10. Kijk naar de wijzers, M.

11. Misschien heb je ' m wel vermoord

12. Ik laat ' m dichterbij komen

13. Langzaam doe ik sneeuw in m' n mond...... zodat ie m' n adem niet ziet

14. Een margriet, m' n lievelingsbloem

15. Hier kunnen we ' m vastzetten

16. Waarom grijp je m' n knie?

17. Daarom verborgen ze ' m zo goed

18. M' n studievriendje had ' n motorfiets

19. Ja, een wijdte van 2 m.

20. Ik werd vergezeld door ouderling M.

21. Mag ik m' n pen terug?

22. Laten we ́m opblazen met kernbommen.

23. De golf komt van achteren aanzetten waar het rif zakt van ongeveer 12 m naar zo'n 450 m.

24. Hij heeft op m' n tong gebeten

25. Zet ' m maar weer op het officiersverblijf