aanbranden in French

aanbranden [ambrɑndən] attache

Sentence patterns related to "aanbranden"

Below are sample sentences containing the word "aanbranden" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanbranden", or refer to the context using the word "aanbranden" in the Dutch - French Dictionary.

1. Minny laat geen kip aanbranden.

2. Maar in Jezus’ tijd gebruikten de religieuze leiders die concessie als een excuus om een man toe te staan zich op allerlei gronden van zijn vrouw te laten scheiden, zelfs als ze zijn eten had laten aanbranden!

3. De beste manier om kip te marineren, is dus de kip niet te weinig maar zeker ook niet te lang te bakken en ze zeker niet te laten aanbranden, evenals ze te marineren in hetzij citroensap, bruine suiker of zoutwater.