aanbouw in French

aanbouw [ambɑuw] constructio

Sentence patterns related to "aanbouw"

Below are sample sentences containing the word "aanbouw" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanbouw", or refer to the context using the word "aanbouw" in the Dutch - French Dictionary.

1. * : tempels aangekondigd of in aanbouw.

2. Na deze aankondiging zijn er nu 23 tempels aangekondigd of in aanbouw.

3. De Lexington-klasse bestond uit zes schepen, in aanbouw op vier locaties.

4. Met de juiste hengel werp ik je... naar dat stuk in aanbouw.

5. Het uitladen van een lectuurzending op het in aanbouw zijnde Duitse bijkantoor in 1949

6. De haven van Phan Thiet is in aanbouw en is voor schepen tot tweeduizend ton.

7. Momenteel zijn er 130 tempels in gebruik en zijn er nog zestien aangekondigd of in aanbouw.

8. Bedenk hoe een penwortel zich steeds dieper de grond in boort en hoe een gebouw in aanbouw steeds hoger oprijst.