aanbinden in French

aanbinden [ambindən] aborder, commence

Sentence patterns related to "aanbinden"

Below are sample sentences containing the word "aanbinden" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanbinden", or refer to the context using the word "aanbinden" in the Dutch - French Dictionary.

1. Voor wie vleugels wil aanbinden en wat vliegen: de zwaartekracht op Mars is een stuk minder dan op Aarde. Je kunt er makkelijk over je auto springen in plaats van eromheen te lopen.

2. Wanneer die „horens” vervolgens de strijd aanbinden tegen het Lam, Jezus Christus, door de vredelievende getuigen van Jehovah aan te vallen, zal God zijn terechtstellingszwaard op die natiën en hun legers laten neerkomen, en „zij zullen geenszins ontkomen”. — Openbaring 17:3-6, 12-17.