aanbevelingsbrief in French

aanbevelingsbrief [ambəveliŋzbrif] lettrederecommandatio

Sentence patterns related to "aanbevelingsbrief"

Below are sample sentences containing the word "aanbevelingsbrief" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanbevelingsbrief", or refer to the context using the word "aanbevelingsbrief" in the Dutch - French Dictionary.

1. Ik heb jouw aanbevelingsbrief over agent Farris gelezen

2. De aanbevelingsbrief van jouw docent heeft bijna het niveau van een amateur

3. Hij schreef een aanbevelingsbrief voor mij om aangenomen te worden voor de graduate school.

4. Het was kwijtgescholden en verzegeld door rechter Esposito... na een aanbevelingsbrief van de leider van een jeugdhonk.