bản mẫu in French

@bản mẫu
-(biol.) exemplaire
= Bản_mẫu thực_vật +exemplaire de botanique

Sentence patterns related to "bản mẫu"

Below are sample sentences containing the word "bản mẫu" from the Vietnamese - French. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bản mẫu", or refer to the context using the word "bản mẫu" in the Vietnamese - French.

1. Làm ơn điền vào bản mẫu!

2. Đây là phiên bản mẫu đầu tiên của chúng tôi.

3. Bây giờ thì họ hiểu giá trị của các bản mẫu.

4. Thực ra cháu đang đeo bản mẫu cho bản thứ 6 mới.

5. Đây là một bản mẫu những việc chúng tôi làm hàng ngày.

6. Nói về ăn cắp Anh lấy mấy bản mẫu này ở đâu?

7. Nó được thiết kế cho bệnh viện, nhưng cái này là phiên bản mẫu.

8. Tôi đã nghe nói họ cố làm ra một bản mẫu tổng hợp của chất này.

9. Một bản mẫu của nó hiện được trưng bày trong Viện bảo tàng máy tính Boston (Mỹ).

10. Tôi có nên dựng bản mẫu với những đặc điểm kỹ thuật mà ngài vừa đề nghị không?

11. Giống như thể, hắn phải cho tôi thấy một bản sai để tôi có thể nhận ra bản mẫu đúng.

12. Và tìm ra những người chuyên tạo bản mẫu tỉ suất lãi trong tương lai và những thứ tương tự.

13. Re.2001 Delta Phiên bản mẫu thử với động cơ 840 hp Isotta-Fraschini Delta RC 16/48, 1 chiếc.

14. PowerPoint có nhiều bản mẫu và hiệu ứng chuyển slide hơn, còn OneNote có một màn hình khởi động mới.

15. Mặc dù bản mẫu cơ bản có 5 cánh tay cân đối, hầu hết huệ biển có nhiều hơn năm cánh tay.

16. Bạn cũng có thể tìm hiểu về triển khai GPT cơ bản từ bài viết Thẻ nhà xuất bản mẫu của Google.

17. Giữa năm 1978 và 1983, một số những bản mẫu của TCP/IP đã được thiết kế tại nhiều trung tâm nghiên cứu.

18. Thử thách này cho họ một kinh nghiệm chung, một ngôn ngữ chung, thái độ chung để xây dựng một bản mẫu chính xác.

19. Kiến trúc sư Jean-Antoine Alavoine cho bắt đầu công trình vào năm 1833, nhưng chỉ có bản mẫu bằng thạch cao được dựng.

20. Vì vậy năng lực để tạo ra các bản mẫu là rất cần thiết, nhưng hãy nhìn vào kết quả của các nhóm khác nhau.

21. Tiêu bản mẫu (ký hiệu HYMV1-1), được phát hiện tại Quảng Đông gần Huangsha trong các lớp đá của thành hệ Đại Lãng Sơn.

22. Nếu một mẫu được sửa đổi, thì mẫu đó sẽ không còn được cập nhật khi nhà xuất bản mẫu cung cấp bản cập nhật.

Si vous modifiez un modèle, les mises à jour fournies par son éditeur ne seront plus appliquées.

23. Một phiên bản mẫu thử nghiệm cánh cụp cánh xòe, Su-7IG năm 1966, đã trở thành cơ sở để phát triển Su-17 sau này.

24. Dưới sự ảnh hưởng của Menzies với sự chọn lựa royal, các bản mẫu đã được thiết kế và in bởi Ngân hàng Dự trữ Úc.

25. Và đôi khi, một bản mẫu nhỏ của kinh nghiệm này có thể giúp chúng ta từ một khoảnh khắc " uh- oh " thành một khoảnh khắc " ta- da ".

26. Với bản mẫu các bạn sẽ thấy hôm nay, chúng tôi sử dụng công nghệ định vị mới phát triển bởi Verity Studio, một nhánh của chúng tôi.

27. Bản mẫu này được tin rằng đã được in tại Hàn Quốc vào năm 750 - 751, nếu đúng như vậy thì bản in này còn nhiều tuổi hơn Kim Cương kinh.

28. Tuy vậy, bởi bản chất là một hệ bản mẫu không phụ thuộc vào servlet, HTTP hay HTML, nên FreeMarker thường được sử dụng để tạo dựng mã nguồn, cấu hình tập tin hoặc e-mail.

29. Chúng tôi sẽ xuất bản mẫu đơn đăng ký vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, do đó, doanh nghiệp bán lại có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận bắt đầu từ ngày này.

Les revendeurs peuvent faire une demande de certification auprès de Google à compter du 8 janvier 2018, date à laquelle nous publierons le formulaire de demande.

30. Cuốn Encyclopædia Britannica (Bách khoa từ điển Anh Quốc) giải thích: “Khi tiếng Akkadian được giải mã thì có thể hiểu được điều cơ bản của hệ thống chữ viết này, và bản mẫu đầu tiên được lập ra để hiểu những ngôn ngữ chữ hình nêm khác”.

L’Encyclopædia Britannica explique : “ À partir du moment où l’akkadien avait été déchiffré, nous avions enfin la clé du système et nous disposions à présent d’un modèle permettant de nous attaquer à l’interprétation d’autres langues rédigées en cunéiforme.

31. Bản mẫu:2012 Summer Olympics Thế vận hội Mùa hè 2012 hay Thế vận hội Mùa hè lần thứ XXX (tiếng Anh: 2012 Summer Olympics) là Thế vận hội Mùa hè lần thứ 30, diễn ra tại Luân Đôn từ ngày 27 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm 2012.