aalmoes in English

aalmoes [almus] alms, charity

Sentence patterns related to "aalmoes"

Below are sample sentences containing the word "aalmoes" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aalmoes", or refer to the context using the word "aalmoes" in the Dutch - English Dictionary.

1. Aalmoes voor een lepralijder.

2. De mannen vroegen om een aalmoes.

3. * Zie ook Aalmoes; Rijkdom; Tiende; Werelds, wereldsgezindheid

4. * Zie ook Aalmoes; Arm, armen; Offer, offerande, offeren; Welzijn, welzijnszorg

5. * Zie ook Aalmoes; Arm, armen; Dienstbetoon; Offer, offerande, offeren; Vasten

6. * Zie ook Aalmoes; Nederig, nederigheid, vernederen, verootmoedigen (zich); Offer, offerande, offeren; Vasten; Welzijn, welzijnszorg

7. ‘Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes.

8. Net als andere oprechte boeddhisten was hem geleerd een diep respect te hebben voor de wijsheid van de in gele gewaden gehulde monniken die elke ochtend vroeg bij het huis aanklopten voor een aalmoes.