vã nước in Russian

@vã nước
- кропить

Sentence patterns related to "vã nước"

Below are sample sentences containing the word "vã nước" from the Vietnamese - Russian. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vã nước", or refer to the context using the word "vã nước" in the Vietnamese - Russian.

1. Vã mồ hôi

2. Vội vã ăn sáng, vội vã làm mọi việc, rồi mẹ vội vã mặc quần áo và mặc quần áo cho Carrie.

3. Kẻ ác tìm cách phỉnh dối hoặc cờ bạc để từ “nước lã mà vã nên hồ”.

Нечестивый ради наживы может прибегать к обману или играть в азартные игры.

4. Laura đi xách nước, vắt sữa Ellen rồi vội vã rửa mặt, chải đầu, kết bím tóc.

5. Vì sao vội vã?

6. Cuộc cãi vã á?

— Махачу?

7. Vội vã chạy trốn

8. Cô vất vã rồi.

9. Đừng kết luận vội vã!

10. Không cãi vã gì hết.

Без ругани и лишнего шума.

11. Một cuộc cãi vã à?

Они поссорились?

12. Sao phải vội vã thế.

Не глупи.

13. Klaus đã hơi... vội vã.

14. Hành động vội vã phải không?

15. Cậu giỏi chuyện ấy vật vã.

16. Bạn có ăn vội vã không?

17. Anh vội vã đáp: “Thư từ”.

18. Có thể có quá nhiều sự thiếu kiên nhẫn, quá nhiều tranh cãi, quá nhiều cãi vã, quá nhiều nước mắt.

19. Đoàn quân vẫn đi vội vã.

Дивизия формировалась в спешке.

20. Tôi liền vã mồ hôi như tắm.

21. Ông vội vã ra ngoài quán bar.

Он выбежал из бара.

22. Chúng tôi phải vội vã chạy trốn.

23. Đừng liều lĩnh xen vào cuộc cãi vã.

24. Em viết thư này một cách vội vã.

Пишу второпях.

25. Cô đi vội vã đến cửa ra vào.