- langsint in Vietnamese

- langsint a. Giận dai.
- langtekkelig a. Lâu và nhàm chán.
- langtidsvarsel s.n. Sự tiên đoán thời tiết dài hạn..


4. Hơn, trội hơn.


- Det gikk langt bedre enn vi fryktet.


- Han var sine konkurrenter langt overlegen.

Use "- langsint" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- langsint" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- langsint", or refer to the context using the word "- langsint" in the Norwegian - Vietnamese.