- politiadjutant in Vietnamese

- politiadjutant Phụ tá cảnh sát trưỡng


- politiarrest Nhà tạm giam ở đồn cảnh sát


- politiaspirant Cảnh sát viên tập sự


- politiattest Trích lục của cảnh sát hình sự. Giấy chứng nhận hạnh kiểm


- polittiavdelingssjef Trưởng ban cảnh sát


- politiavhør Cuộc thẩm vấn của cảnh sát


- politiforklaring Lời khai ở đồn cảnh sát


- politibil Xe cảnh sát


- politiinspektør Thanh tra cảnh sát


- plolitiman Cảnh sát.


- politimester Cảnh sát trưởng


- politipatrulje Đội tuần cảnh


- politirapport Báo cáo của cảnh sát

Use "- politiadjutant" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- politiadjutant" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- politiadjutant", or refer to the context using the word "- politiadjutant" in the Norwegian - Vietnamese.