- popularmusikk in Vietnamese

- popularmusikk s.m. Nhạc thời trang.
- populær vitenskap s.m. Khoa học đại chúng.


3. Phổ thông.


- Det er en populær oppfatning at vin er for dyrt.

Use "- popularmusikk" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- popularmusikk" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- popularmusikk", or refer to the context using the word "- popularmusikk" in the Norwegian - Vietnamese.